ΛΑΓΗΕ: Προβλέψεις για το Μηνιαίο Σωρευτικό Έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και προτάσεις για την εξάλειψή του

 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το μηνιαίο σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού όπως εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί υπό τις ακόλουθες παραδοχές:

lagie ΛΑΓΗΕ: Προβλέψεις για το Μηνιαίο Σωρευτικό Έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και προτάσεις για την εξάλειψή του

Διάγραμμα μηνιαίου σωρευτικού ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Καμπύλη 1: Με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (μετά τα μέτρα του Μαΐου 2013). Για την            εισροή ΗΕΠ από τον Μάιο του 2013 έχει ληφθεί ως μέσο μοναδιαίο έσοδο η τιμή 59 €/MWh, τιμή που προκύπτει από πρόβλεψη τιμής του ΜΜΚΘΣΜ την επόμενη διετία στα 56 €/MWhκαι και μέση επίπτωση 3€/MWh από υψηλότερες Οριακές Τιμές Συστήματος. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις, μάλλον αυξητικές, των αναμενόμενων μέτρων αναδιοργάνωσης της αγοράς στην κατεύθυνση του             πανευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς (Target Model). Η παραδοχή για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, σχετικά με τη μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ της επόμενης διετίας ήταν ότι διατηρείται η τιμή των 9,32 €/MWh.

Συγκρίνοντας την πρόβλεψη με αυτή του προηγούμενου δελτίου παρατηρούμε μια μείωση του ελλείμματος τον Δεκέμβριο 2014 από 1.226Μ€ σε 1.157Μ€ (69Μ€), αυτό οφείλεται στην επικαιροποιημένη υπόθεση ότι το ΜΜΚ των θερμικών στο διασυνδεδεμένο θα κυμανθεί στα 56€/MWh       σε σχέση με τα 52€/MWh, και στην νέα πρόβλεψη της τιμής των δικαιωμάτων CO2 από 3,72€/MWh το 2013, 3,88€/MWh το 2014 και 4,03€/MWh το 2015 σε 4,22€/MWh, 4,37€/MWh και 4,56€/MWh αντίστοιχα.

Καμπύλη 2: Χωρίς τα μέτρα Μαΐου (μέτρα περιόδου Ι , ενότητας Γ), μέση ετήσια ΟΤΣ 40 €/MWh, και μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ 9,32 €/MWh. Σε αυτό το σενάριο οι παραδοχές διείσδυσης Φ/Β και Φ/Β στεγών είναι ίδιες με αυτές του δελτίου του Απριλίου 2013, και συγκεκριμένο αποτέλεσμα 2.325MW και 560MW εγκατεστημένης ισχύος, αντίστοιχα στο τέλος του 2014.

Καμπύλη 3: Χωρίς τα μέτρα Μαΐου (μέτρα περιόδου Ι , ενότητας Γ) και χωρίς τα μέτρα της περιόδου Ι, που αναφέρονται στο 25% του τέλους ΕΡΤ (μέτρο 5), στην Έκτακτη Εισφορά (μέτρο 6) και στην αναπροσαρμογή ΕΤΜΕΑΡ τον Ιανουάριο 2013 (μέτρο 8). Με τις ίδιες παραδοχές διείσδυσης Φ/Β και Φ/Β στεγών αυτές της Καμπύλης 2.

Καμπύλη 4: Για τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος το οποίο προβλέπεται να σωρευτεί έως το Δεκέμβριο του 2014 (περίπου 1.157 Μ€), και με την υπόθεση ότι αυτή θα συμβεί αποκλειστικά μέσω αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ, απαιτείται μεσοσταθμικά αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από 1/7/2013, ύψους περίπου 14 €/MWh, η οποία θα αναπροσαρμόζεται εφεξής με σκοπό την συγκράτηση του ελλείμματος και πέραν του 2014.

Συνεπώς η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ που θα πρέπει να καταβάλουν οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή, από 1/7/13 μέχρι 31/12/14, για μηδενισμό του ελλείμματος στο τέλος της περιόδου, με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, είναι περίπου 23,5 €/MWh εφ’ όσον δεν υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για μείωση του ελλείμματος. Το μέγεθος αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, εφ όσον οι απαιτήσεις πληρωμών προς παραγωγούς ΑΠΕ μεταβάλλονται συγκριτικά με τις προβλέψεις του παρόντος ή εξευρίσκονται πρόσθετοι πόροι του λογαριασμού.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.