Νόμοι & Προεδρικά διατάγματα

53 ypeka 330x170 Νόμοι & Προεδρικά διατάγματα

Nόμοι και Προεδρικά Διατάγματα του Υπουργείου

Όλοι οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής από τις 16-2-2010 μέχρι σήμερα.

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07.04.2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

ΝOMOΣ 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235/01.11.2013)
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις

(ΚΥΑ)Υ.ΑΠ.Ε./Φ1/1506/οικ. 10662 (ΦΕΚ Β’ 1310)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.04.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1103/02.05.2013) με την οποία τροποποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

ΝΟΜΟΣ  4152/2013 (Α’107/9.5.2013)
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4027/2013 (Παράγραφος Ι΄ – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012 (ΦΕΚ Β’/1103)
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 (ΦΕΚ Β’/1103)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», όπως ισχύει.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012(Α’222/12.11.2012)
Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 (Παράγραφος Ι.2 – Ρυθμίσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) 

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ­κών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.

 

ΝΟΜΟΣ 4067 ΦΕΚ 79/Α 09.04.2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

ΝΟΜΟΣ 4062/2012 ΦΕΚ 70/Α 30.03.2012
Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

ΝΟΜΟΣ 4042/2012 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

N. 4030/2011 ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

N. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

N. 4001/2011 – ΦΕΚ Α 179/22.08.2011
Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

 

Ν. 3983/2011 – ΦΕΚ Α 144/17.6.2011

«Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3937 / 2011 – ΦΕΚ Α 60 / 31.03.2011
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3889 / 2010 – 182 Α / 14.10.2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 100 / 2010 – ΦΕΚ A 177 / 06.10.2010
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Νόμος 3882 / 2010 – ΦΕΚ Α 166 / 22.09.2010
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).

Νόμος 3876 / 2010 – ΦΕΚ Α 159 / 20.09.2010
Κύρωση της Σύμβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα.

ΠΔ 72/2010 –  ΦΕΚ 132 Α / 05.08.2010
Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).

Νόμος 3855 / 2010 – ΦΕΚ Α 95 / 23.06.2010
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3854 / 2010 – ΦΕΚ Α 94 / 23.06.2010
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3851 / 2010 – ΦΕΚ Α 85 / 04.06.2010
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Accelerating the development of Renewable Energy Sources to deal with climate change and other regulations addressing issues under the authority of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change.

ΠΔ 32 / 2010 – ΦΕΚ Α 70 / 14.05.2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Νόμος 3843 / 2010  -  ΦΕΚ Α 62 / 28.04.2010
Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3835 / 2010 – ΦΕΚ Α 43 / 16.3.2010
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους..

Νόμος 3831/2010 ΦΕΚ Α 34/25.2.2010
Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α’)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α’.

Νόμος 3827/2010 ΦΕΚ Α 30/25.02.2010
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.

Νόμος 3819/2010 ΦΕΚ Α 18/16.2.2010
Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄).

Νόμος 3818/2010 – ΦΕΚ Α 17/16.02.2010
Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Comments are closed.