Τιμές κιλοβατώρας

Νέες Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μετά την εφαρμογή του New Deal Ν. 4254/07.04.2014.

 

To “Νew Deal” Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07.04.2014)  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς περιλαμβάνει περικοπές στις εγγυημένες τιμές της κιλοβατώρας ανάλογα με την ημερομηνία σύνδεσης στο δίκτυο, αλλά και το αν το έργο επιδοτήθηκε ή οχι. Σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι ο εξορθολοσμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Πίνακας Α. Νέες αναπροσαρμοζόμενες εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας απο φωτοβολταϊκά.

pinakas a Τιμές κιλοβατώρας

Οι σταθμοί που αντιστοιχούν σε κελί του πίνακα Α το οποίο δεν φέρει αριθμητική τιμή (€ /MWh) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου.

Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), οι τιμές του πίνακα Α προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών, για τους οποίους η ανωτέρω προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης τον Ιανουάριο του 2014.

Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, δεν εφαρμόζονται οι τιμές του πίνακα Α. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σταθμών, και από την έναρξη ισύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι ισχύουσες την 1.1.2014 τιμές αποζημίωσης μειώνονται κατά ποσοστό 12% εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμού που ανήκει σε κατ’ επάγγελμα αγρότη μόνο σε άλλον κατ’ επάγγελμα αγρότη.

Η υποβολή δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος, θα γίνεται μέσω των συστημάτων πληροφορικής που αναπτύσσονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.2. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίσωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α.

Ειδικά για τους σταθμούς για τους οποίους η τιμή αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, και οι οποίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2013 εφαρμόζονται οι τιμές του ακόλουθου πίνακα Β.

pinakas b2 Τιμές κιλοβατώρας

___________________Παλιότερες ισχύουσες τιμές___________________

Νέες Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις > 10 Κw

Οι νέες τιμές καθορίστηκαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 2/2013 της ΡΑΕ, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ -και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών σταθμών- στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και τη συνεπακόλουθη επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

Nees times 1 Τιμές κιλοβατώρας

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, παράταση που αφορά σε:

  •  Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις  19 Μαΐου 2013 και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.
  • Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Νέες Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για στέγες μέχρι 10 Κw

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Nees times gia skepes 1 Τιμές κιλοβατώρας

___________________Παλιότερες ισχύουσες τιμές___________________

Νέες Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας από 1η Αυγούστου 2012 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις > 10 Κw

Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μειώνονται σημαντικά απο 1η Αυγούστου 2012 οι εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις νεοεισερχόμενες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

66a 1 times kilovatoras parka Τιμές κιλοβατώρας

 

Νέες Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας από 1η Αυγούστου 2012 για στέγες μέχρι 10 Κw

Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μειώνονται σημαντικά απο 1η Αυγούστου 2012 οι εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις νεοεισερχόμενες οικιακές στέγες μέχρι 10 kw.

66b 1 times kilovatoras skepes Τιμές κιλοβατώρας

 

___________________Παλιότερες ισχύουσες τιμές____________________

Τι ίσχυε μέχρι 31 Ιουλίου 2012, για τις Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις > 10 Kw

Νέες αναπροσαρμοσμένες εγγυημένες τιμές της Κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκή ενέργεια από πάρκα και επαγγελματικές στέγες, με ισχύ πάνω από 10 Κιλοβάτ,  μετά την απόφαση του ΥΠΕΚΑ την 1η Φεβρουαρίου 2012, με σταδιακή μείωση.

5 times2012 parka 505x333 Τιμές κιλοβατώρας

2 grafik times2012 parka 506x320 Τιμές κιλοβατώρας

Γραφικό με την σταδιακή μείωση της τιμής κιλοβατώρας

Τι ίσχυε μέχρι 31 Ιουλίου 2012 για τις Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για στέγες μέχρι 10 Kw

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες εγγυημένες τιμές της Κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκή ενέργεια από ιδιωτικές στέγες μέχρι 10 κιλοβάτ,  μετά την απόφαση του ΥΠΕΚΑ το Φεβρουάριο του 2012.

4 times2012 steges 500x316 Τιμές κιλοβατώρας

1 grafik times2012 steges 506x327 Τιμές κιλοβατώρας

Γραφικό με σταδιακή μείωση της τιμής κιλοβατώρας

Μη ισχύουσες τιμές Κιλοβατώρας του νόμου 3851 του 2010

Οι τιμές Κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκή ενέργεια,  σύμφωνα με τον νόμο 3851 του 2010.

6 times2011 507x416 Τιμές κιλοβατώρας
3 grafik times2011 506x320 Τιμές κιλοβατώρας

Νόμος 3851: Γραφικό με σταδιακή μείωση της τιμής κιλοβατώρας

 

Comments are closed.