Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

 
54 admie 620x230 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΔΜΗΕ: Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ. Δημιουργήθηκε από την διάσπαση του ΔΕΣΜΗΕ σε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ. www.admie.gr

ΑΠΕ:Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ΑΣΠΗ ΕΛΛΑΣ: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος  Παραγωγών Ηλεκτρισμού Ελλάδας.

92 DEH 330x300 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΔΕΗ: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.(ΔΕΗ) είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει σήμερα μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 70% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για την διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. www.dei.gr

ΔΕΔΔΗΕ: Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία είναι και ο μοναδικός (100%) ιδιοκτήτης της. Συστάθηκε με το Ν. 4001/2011, με τον οποίο η Οδηγία 2009/72/ΕΚ της ΕΕ, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία επιβάλλει το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς και Διανομής από τις καθετοποιημένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ. Ειδικότερα: Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ΗΕ (ΕΔΔΗΕ) έχοντας λάβει από τη ΡΑΕ σχετική Άδεια Διαχείρισης. Με την άδεια αυτή θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της μη διακριτής συμπεριφοράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έναντι όλων των χρηστών του Δικτύου. www.deddie.gr

ΕΛΕΤΑΕΝ:Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ιδρύθηκε το 1991 με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας και μετονομάστηκε το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας . Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί και υπηρετεί διπλό σκοπό: α). επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας, και παράλληλα και β)προσπαθεί να εκφράσει αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένα μέσο πίεσης και συμμετοχής (lobbying). Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιστήμονες. www.eletaen.gr

ΕΛΛΕΒΙΟΜ: Η Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ) είναι Σωματείο που ιδρύθηκε το 1990 και έχει ως σκοπούς: α)Την προώθηση και το συντονισμό της επιστημονικής έρευνας, για την παραγωγή, την τεχνολογία και των εφαρμογών της Βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας ή σχετικών προϊόντων, β)Τη διάδοση της χρήσεως της Βιομάζας σε εθνικό επίπεδο και γ)Την καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Βιομάζας.Η ΕΛΛΕΒΙΟΜ επίσης είναι μέλος της της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομάζας (AEBIOM) που εδρεύει στο Βέλγιο και έχει σαν στόχο την εκπροσώπηση και διάδοση της βιοενέργειας σε επίπεδο Ε.Ε. www.hellabiom.gr

ΕΠΑΕ: Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) βρίσκεται σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομία και Πολεοδομικών Εφαρμογών καθώς και σε κάθε Πολεοδομικό Γραφείο του Υπουργείου. Όπου λόγω ειδικών συνθηκών και κυρίως λόγω ελλείψεως αρχιτεκτόνων δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Π.Α.Ε. σε Πολεοδομικό Γραφείο, επιλαμβάνεται η Ε.Π.Α.Ε. του αντίστοιχου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή η Ε.Π.Α.Ε. της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομού.

ΕΣΗΑΠΕ: Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997. Εταίροι-μέλη του ΕΣΗΑΠΕ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την κατασκευή μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τα οποία έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών. www.hellasres.gr

ΕΣΜΥΕ: Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) ιδρύθηκε το 2009. Η ίδρυσή του ήρθε να καλύψει το κενό της εκπροσώπησης του δυναμικού αυτού κλάδου των ΑΠΕ, ο οποίος αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε πρώτος στον ελληνικό χώρο. Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι :H μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) και κάθε συναφή επιχειρηματική ή επιστημονική δραστηριότητα, με μόνιμη οργάνωση και μορφή τόσο φυσικού όσο και νομικού προσώπου που συμβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί μέρους λειτουργίες της. www.microhydropower.gr

16 iene news 330x280 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

IENE: Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. O ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει το πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Αυτή διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που διέπει κάθε του δράση. www.iene.gr

KAΠΕ: Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 (“Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας”) και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας. Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς και του ΣΕΒ -Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή του ΕΒΕΑ -Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.cres.gr

ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση.

64 lagie 330185 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΛΑΓΗΕ: Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Επίσης ο ΛΑΓΗΕ είναι υπεύθυνος για της πληρωμές των παραγωγών ενέργειας. Δημιουργήθηκε από την διάσπαση του ΔΕΣΜΗΕ σε ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ. www.lagie.

90 pasyf 330x150 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Πανελλήνιος Συνδέσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών

ΠΑΣΥΦ: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) δημιουργήθηκε στις 10-08-2008 στο Ηράκλειο της Κρήτης, αμέσως μετά την λήψη των αδειών (εξαιρέσεων) από την  ΡΑΕ. Αντιπροσωπεύει  επενδυτές  σε όλη την ελληνική επικρατεία που έχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Σκοπός του είναι η προώθηση  της εγκατάστασης φωτοβολταικων και θεμάτων που τα αφορούν. www.pasyf.gr

47 rae 330x1603 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΡΑΕ: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με αυτές με τις οποίες διασυνδέεται. Ειδικότερα, η ΡΑΕ έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα στη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, με τον δε πρόσφατο νόμο 3851/2010, η ΡΑΕ έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί τη διασφάλιση πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο της χώρας, τη λειτουργία του διασυνδετικού εμπορίου εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και για τον έλεγχο του ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας –όπως αυτή λειτουργεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που εκτελεί ο Διαχειριστής του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΣΜΗΕ- λειτουργεί ομαλά. www.rae.gr

37 logo sef 330x123 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

ΣΕΦ: Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στρατηγικός στόχος του ΣΕΦ είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς που θα περιλαμβάνει τους τομείς της παραγωγής εξοπλισμού, της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και θα ανταποκρίνεται στις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας. www.helapco.gr

15 spef 330χ200 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

ΣΠΕΦ: Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW. www.spef.gr

ΣΗΘΥΑ: Με τον όρο Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) εννοούμε την ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Η ιδέα πίσω από την συμπαραγωγή είναι απλή και έχει ως εξής: καταναλώνοντας κάποιο καύσιμο όπως π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο, κινούμε μία ηλεκτρική γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η θερμότητα που απάγεται από την μηχανή συλλέγεται και χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού, αέρα κλπ.

53 ypeka 330x1704 Λεξικό των ελληνικών δομικών φορέων ενέργειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΠΕΚΑ: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας. Αποστολή του Υπουργείου αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης. www.ypeka.gr

Feed-In Tariff System: Mηχανισμός εγγυημένων τιμών.

PV GRID:Το PV GRID αποτελεί τη λογική συνέχεια του PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Το PV LEGAL, ένα από τα πιο επιτυχημένα projects του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια”, κατάφερε να άρει αρκετά διοικητικά εμπόδια για τα φωτοβολταϊκά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το PV GRID αξιοποιεί την εμπειρία του PV Legal και φιλοδοξεί να άρει τα εμπόδια που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα και έχουν ανακύψει ως απόρροια της γρήγορης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID είναι οι εξής:

  • Συντονιστής: Γερμανικός Σύνδεσμος Ηλιακών Βιομηχανιών (BSW-Solar)
  • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
  • eclareon Management Consultants
  • 13 εθνικοί σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ, UNEF, APESF, Assosolare, BPVA, CZEPHO, Enerplan, Holland Solar, PTPV, PV Austria, EDORA, SVENSK SOLENERGI, SAPI
  • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories e. V.)
  • Διαχειριστές Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland AG (Γερμανία) και Lumen International (Τσεχία)
  • COMILLAS Pontifical University
 
This entry was posted in Egiklopedia and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.