Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού»

 
9 euro fot sunblog 290x290 Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού»

Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού

Υποπαράγραφος Ι.3.
Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 40 ν. 2773/1999

  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του 4001/2011 προστίθεται περίπτωση ιθ) ως ακολούθως:
    «ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής που έχουν κατανεμηθεί.»
  2. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
    «(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.