O νέος νόμος για επενδύσεις με το «υπερυπουργείο επενδύσεων»

 
14 geld Fot 330x248 O νέος νόμος για επενδύσεις με το «υπερυπουργείο επενδύσεων»

Νέος νόμος για επενδύσεις

Το κείμενο του νέου επενδυτικού/αναπτυξιακού νόμου, παρουσιάστηκε σήμερα αποκλειστικά στην imerisia.gr από τον  Ανδρέα Πετσίνη.

Ο νέος νόμος αφορά τις στρατηγικές και τις ιδιωτικές επενδύσεις και διαμορφώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα από τον υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη, ύστερα από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Με ισχυρά κίνητρα και με την ίδρυση ενός «στρατηγείου» για επενδύσεις, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να θέσει σε κίνηση τον μοχλό της ανάπτυξης. Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί άμεσα στη Βουλή τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Πρόκειται για τον 130σέλιδο «Χάρτη» της ανάπτυξης, που ύστερα από διαβούλευση κατάρτισε ο υφυπουργός Ν. Μηταράκης και παράλληλα, έως το τέλος του έτους θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεκάδες αποφάσεις για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων σε επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ολοκληρώθηκαν.

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο η κυβέρνηση στοχεύει να αξιοποιήσει όλους τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών και μεγάλων δημοσίων επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα του επενδυτή να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης της επένδυσης, η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στον έλεγχο υλοποίησής τους, η δημιουργία κεντρικής Αρχής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, μέτρα για ενίσχυση της ρευστότητας των επενδυτών, η αντικατάσταση των αδειοδοτήσεων από υπεύθυνες δηλώσεις. Για επενδύσεις κάτω από 50 εκατ. ευρώ ο επενδυτής θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών ενίσχυσης, δηλαδή φοροαπαλλαγές ή επιδότηση. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

Ειδικότερα, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» προβλέπει ότι για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των επενδύσεων ουσιαστικά δημιουργείται ένα «υπερυπουργείο επενδύσεων», η Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων.

2. Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την αδειοδότηση των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων.

3. Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Στρατηγικών.

4. Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (ΕΜΑΠΕ).

5. Έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως υφίστανται σήμερα.

6. Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθμίσεων.

7. Εποπτεύει το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.

8. Εποπτεύει το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων της παραγράφου 4ε του παρόντος άρθρου.

9. Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

10. Λειτουργεί ως γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Για πρώτη φορά αιτήσεις ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο θα μπορούν να γίνονται όλο το έτος: Η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές τον χρόνο, τον Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και τον μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.

Επενδύσεις
Στρατηγικές Επενδύσεις χαρακτηρίζονται «παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση».

Αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: (α) στη βιομηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισμό, (δ) στις μεταφορές και επικοινωνίες, (ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριμμάτων, (ζ) σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, (η) στον τομέα εκπαίδευσης, (θ) στον τομέα του πολιτισμού και (ι) στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα», εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατ. (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης, ή (Β) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 15 εκατ. (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατ. (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA ή (Γ) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατ. (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή (Δ) από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας.

Δημιουργείται υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατ. Ευρώ.

Οσον αφορά τις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον υπουργό Ανάπτυξης.

Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων δύναται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν υποβολής κοινής πρότασης των υπουργών Ανάπτυξης, Παιδείας, Πολιτισμού να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων που ενδεχομένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν από την έναρξή της.

Τα βασικά σημεία
Μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, ο προορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με ειδικό τρόπο, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων.

Αδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει αγοράσει ακίνητα αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις εκάστοτε αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

  • Αδεια διαμονής σε 10 άτομα και τις οικογένειές τους για όσο χρόνο διαρκεί η στρατηγική επένδυση.
  • Για κύρωση από τη Βουλή η επένδυση μπορεί να είναι 50 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. Σήμερα.
  • Προβλέπονται παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης της περιοχής που γίνεται η επένδυση.
  • Ο επενδυτής θα ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε μήνα για την πορεία των διαδικασιών του φακέλου.
  • Ο φάκελος θα παραλαμβάνεται και θα προωθείται εντός 5 ημερών.
  • Στρατηγική επένδυση νοείται αυτή που είναι πάνω από 100 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. όταν αφορά σε βιομηχανία.
  • Δημιουργείται η εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» για την αξιοποίηση της περιοχής από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο. Η διάρκεια της εταιρείας είναι 99 χρόνια, αντί για 50 που προβλεπόταν αρχικά.
  • Δημιουργείται υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή».

Οροι και προϋποθέσεις για λειτουργία υδατοδρομίων
1. 
Επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα χαρακτηρισμένων κατά περίπτωση ως νομοθετημένου σημείου εισόδου – εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο έχει οριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου -εξόδου με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

2. Η δημιουργία υδατοδρομίων δύναται να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του υπουργού Ανάπτυξης.

4. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των επιμέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου από ιδιωτικούς, ή και δημόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η δημιουργία υδατοδρομίων δύναται να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Η δημιουργία υδατοδρομίων δύναται να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αδειες παραμονής σε ξένους επενδυτές έως και 10 χρόνια
Όπως προβλέπει το άρθρο 10 του νομοσχεδίου για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων δύνανται να χορηγούνται άδειες διαμονής. Η αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, προσδιορίζουσα έως και δέκα πρόσωπα, των οποίων η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη των οικογενειών τους.

Επίσης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, θα «χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον διαθέτει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας καθορίζεται σε 300.000 ευρώ».

Για τη διευκόλυνση της υλοποίησής τους οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που χαρακτηρίζονται «στρατηγικές» δεν θα υπάγονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του ΕΟΤ.

Για επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά καταργούνται γραφειοκρατικά εμπόδια: «Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύνανται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης».

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.