Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για την Ενέργεια

 
44 μαννιατης 330x240 Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για την Ενέργεια

Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για την Ενέργεια

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου το A΄ εξάμηνο του 2014 βασίζον­ται σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια τόνισε ο υπουργός ΠΕΚΑ σε ομιλία του.

Ειδικότερα:
1) στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέσα στο 2014

2) στον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος – μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και

3) στην αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

1.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω­σης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζοντα πέραν του 2020 βασιζόμενη στην αναμενόμενη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλι­μα­τική αλλαγή και την ενέργεια». Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση πολιτικής επί του Πλαισίου για το 2030 η οποία θα τροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.
Σύμφωνα με τη σχετική Πράσινη Βίβλο του Μαρτίου 2013 που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, το πλαίσιο 2030 πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξο σε σχέση με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Κλιματικής Αλλαγής και ταυτόχρονα να συμφιλιώνει τους στόχους για ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια εφοδιασμού και βιωσιμότητα. Η αναγκαιότητα του πλαισίου είναι προφανής για τη μείωση των αβεβαιοτήτων ανάμεσα σε επενδυτές, κυβερνήσεις και πολίτες, αλλά και για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στους τομείς.

2.  Δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, πέραν του Πλαισίου για το 2030, αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευ­ρω­παϊκής Οικονομίας διασφαλίζοντας φυσικά τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας δράσεις για τη δημιουργία και νέων. Η Ελληνική Προεδρία, αξιοποιώντας την αναμενόμενη τον Ιανουάριο σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγραμματίζει πολιτική συζή­τη­­ση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, η οποία θα απο­­τελέσει τη βάση για υιοθέτηση στο Συμβούλιο Υπουργών της 12ης Ιουνίου 2014.
Η παγκόσμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η μέχρι σή­μερα εμπειρία της Ευρώπης στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και οι πρόσ­φατες παγκόσμιες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, θα αποτελέσουν εφαλτήριο συζήτησης για το κό­στος της ενέργειας και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. (μαζική παραγωγή σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ και άνθρακα σε δυναμικές οικονομίες όπως η Κίνα, εμπόδια στις αγορές φυσικού αερίου, υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές, επενδύσεις σε υποδομές, παροπλισμός πυρηνικών σταθμών, ΑΠΕ, έλλειψη διασυνδετήριων αγωγών, αυξημένη φορολογία, ρυθμιζόμενες τιμές, σύνδεση τιμών φυσικού αερίου-πετρελαίου, τιμές hub, κ.α.
Θα εξεταστούν, επίσης, ουσιαστικά τα αθροιστικά κόστη που προκαλούνται από τη συνεχή αύξηση και τα επικαλυπτόμενα επίπεδα της νομοθεσίας, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα.Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας στους ενεργοβόρους τομείς της Ε.Ε. θα παραμένουν ένα σοβαρό θέμα, μέχρι να επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική διεθνής συμφωνία για τη μείωση των επιπτώσεων στο κλίμα μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Τρίτη, εξίσου σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η εξέταση του ζητήματος του κόστους της ενέρ­γειας και από την οπτική του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και ιδιαί­τε­ρα τον ευά­λω­το καταναλωτή. Η Προεδρία σκοπεύει να αποδώσει ειδική προτεραι­ότητα στη προώθηση δράσεων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα επιτρέψουν στους κατα­ναλωτές να ευεργετηθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά και να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις επιλογές που τους παρέχονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία για τους ευάλω­τους καταναλωτές. Προς τούτο, η Προεδρία, μεταξύ άλλων, θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως ένα πρόσφορο μέτρο υποβοήθησης των προσπαθειών μείωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές, καθώς και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

4. Το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί, επίσης, πολύ σημαντική  προτεραιότητά μας. Η Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η ευρεία δημόσια συμμετοχή, καθώς και η ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων, αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα επιδιώξει την ανάδειξη απαραίτητων δράσεων για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς, γεφυ­ρώ­νοντας υπάρχοντα κενά μεταξύ των διασυνδέσεων των κρατών μελών και καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και τα νησιά.

5.  Τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακών υποδομών κατέχουν ειδική θέση στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Ως εκ τούτου, στο Άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου στην Αθήνα, θα συζητήσουμε -μεταξύ άλλων- τις σημαντικές εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων της Ένωσης, στο πλαίσιο της μείωσης της εξάρτησης από εισαγωγές, όπως ο Νότιος Διάδρομος με τροφοδοσία της Ένωσης από την Κασπία, η Ανατολική Μεσόγειος με τις πρόσφατες έρευνες υδρογονανθράκων, που μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική νέα πηγή τροφοδοσίας,   και θα αναζητήσουμε πρόσφορα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs), μεταξύ άλλων και με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ενισχυμένα δάνεια, ομόλογα έργων, κ.α.

6.  Αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ένωση για την Μεσόγειο, οι διμερείς σχέσεις με Ρωσία και ΗΠΑ, οι σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς, όπως OPEC, IRENA, κ.α.

7.  Όσον αφορά στις έμμεσες αλλαγές χρήσης γης και τα βιοκαύσιμα α’ και β’ γενιάς (ILUC), μετά την μη επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο τελευταίο Συμβούλιο, θα διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητες.

8. Αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της πυρηνικής ενέρ­γειας, επισημαίνω τα εξής:

1. Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι μη πυρηνική χώρα και η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στον εθνικό μας σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

2. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το ατύχημα στη Fukushima και τα ευρήματα από την αξιολόγηση των περιθωρίων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες (δοκιμές αντοχής – stresstests), προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί η υιοθέτηση της τροποποίησης της Οδηγίας για την Πυρηνική Ασφάλεια, η συζήτηση της οποίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου (WorkingPartyonAtomicQuestions).

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.