Μηνιαίο Σωρευτικό Έλλειμμα του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

 
lagie Μηνιαίο Σωρευτικό Έλλειμμα του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Διάγραμμα Μηνιαίου Σωρευτικού Ελλείμματος του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Βάση του Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ &ΣΗΘΥΑ  που δημοσιίευσε ο ΛΑΓΗΕ παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα το μηνιαίο σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού όπως εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί υπό τις ακόλουθες παραδοχές:

Καμπύλη 1: Με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέση ετήσια ΟΤΣ 51 €/MWh και μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ 9,32 €/MWh.

Καμπύλη 2: Νέο σενάριο λόγω της σημαντικής μείωσης της ΟΤΣ τους πρώτους μήνες του 2013, με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέση ετήσια ΟΤΣ 40 €/MWh και μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ 9,32 €/MWh.

Καμπύλη 3: Με την υπόθεση μη λήψης των μέτρων της Ενότητας Γ, δηλαδή 25% του τέλους ΕΡΤ (μέτρο 5), Έκτακτη Εισφορά (μέτρο 6) και τελευταία αναπροσαρμογή ΕΤΜΕΑΡ, Ιανουάριος 2013 (μέτρο 8).

Καμπύλη 4: Για τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος το οποίο προβλέπεται να σωρευτεί έως το Δεκέμβριο του 2014 (περίπου 1.471 εκ. €), και με την υπόθεση ότι αυτή θα συμβεί αποκλειστικά μέσω αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ, απαιτείται μεσοσταθμικά αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από 1/7/2013, ύψους περίπου 18 €/MWh, , η οποία θα αναπροσαρμόζεται εφεξής με σκοπό την συγκράτηση του ελλείμματος και πέραν του 2014.

Συνεπώς η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ που θα πρέπει να καταβάλουν οι καταναλωτές, από 1/7/13 μέχρι 31/12/14, για μηδενισμό του ελλείμματος στο τέλος της περιόδου, με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, είναι περίπου 27 €/MWh (περίπου τριπλάσιο του ισχύοντος), εφ όσον δεν υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για μείωση του ελλείμματος. Το μέγεθος αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, εφ όσον οι απαιτήσεις πληρωμών προς παραγωγούς ΑΠΕ μεταβάλλονται συγκριτικά με τις προβλέψεις του παρόντος ή εξευρίσκονται πρόσθετοι πόροι του λογαριασμού.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.