Η άποψη του ΕΣΗΑΠΕ: Καταστρέψτε τα φωτοβολταϊκά και ενισχύστε τις άλλες ΑΠΕ

 
18 Fot netzs 330x330 Η άποψη του ΕΣΗΑΠΕ: Καταστρέψτε τα φωτοβολταϊκά και ενισχύστε τις άλλες ΑΠΕ

Άνιση και άδικη μεταχείριση με σκοπό την καταστροφή των φωτοβολταϊκών και λήψη ευνοϊκών μέτρων για τις άλλες τεχνολογίες

Οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ μέσω του συνδέσμου τους ΕΣΗΑΠΕ ζητούν σειρά αλλαγών στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Ο ΕΣΗΑΠΕ είναι υπέρ της επέκτασης των μέτρων για τα φωτοβολταϊκά με αναστολή σε όλες τις συμβάσεις οικιακά, επαγγελματικά, Fast track, και εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φωτοβολταϊκά ακόμη και στα οικιακά. Παράλληλα ζητά να εξαιρεθούν όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες πλην των φωτοβολταϊκών από την ειδική εισφορά και τα επιπλέον μέτρα.

Από ότι φαίνεται ο ΕΣΗΑΠΕ επιθυμεί με τις προτάσεις του, μια άνιση και άδικη μεταχείριση με σκοπό την καταστροφή των φωτοβολταϊκών και λήψη ευνοϊκών μέτρων για τις άλλες τεχνολογίες.

Οι βασικότερες προτάσεις που ζητεί ο ΕΣΗΑΠΕ να ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1) Να μειωθεί σημαντικά το ύψος των εγγυητικών επιστολών

2) Να μειωθεί το ύψος του τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής

3) Να επανεξεταστεί η κατάργηση της επανέκδοσης άδειας εγκατάστασης γενικώς ρύθμιση που εγείρει σοβαρά νομικά θέματα και δρα απαγορευτικά στην ολοκλήρωση αναπτυσσόμενων έργων

4) Η διάρκεια της αναστολής ανάπτυξης έργων λόγω δικαστικής απόφασης να μην προσμετράται στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης περιλαμβανομένων και των παρατάσεων

5) Σε περίπτωση παρέλευση του χρόνου ισχύος της άδειας εγκατάστασης καθώς καταπίπτουν οι εγγυητικές να συντρέχει λόγος επιβολής επιπλέον κυρώσεων

6) Να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικών οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί

7) Για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ να αποσαφηνιστεί ο όρος συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών και να τεθούν δεσμευτικές προθεσμίες για την περεταίρω εξειδίκευση της νέας μεθοδολογίας

8)Να επεκταθούν οι ρυθμίσεις για την αναστολή σύμβαση σύνδεσης και σύμβασης πώλησης φωτοβολταϊκών καθώς και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλες τις κατηγορίες σταθμών και των μικρών σταθμών για τις στέγες και τα αγροτικά

9) Να εξαιρεθούν της έκτακτης εισφοράς όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ πλην των φωτοβολταϊκών καθώς κλονίζεται η βιωσιμότητά τους ενώ δεν αυξάνουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ

10) Να αποσυρθεί η ρύθμιση για καθορισμό της τιμής στην ηλέκτριση και όχι στην υπογραφή σύμβασης

11) Να διατηρηθεί η ετήσια αναπροσαρμογή των feedintariffs με ποσοστό πληθωρισμού

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.