Μητρώο Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

 
77 kape 330x248 Μητρώο Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Μητρώο Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εφεξής ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την κατηγορία Πράξεων «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το Ταμείο Συνοχής, ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων.

Περιγραφή και πληροφοριακό υλικό του προγράμματος μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr). Περιγραφή του ΕΠΠΕΡΑΑ μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://www.epperaa.grκαι στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (www.espa.gr).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που  διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

Υποχρεωτικά προσόντα:
1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πολυτεχνικής / Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

2. Πενταετή Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Θεματική Ενότητα 1: Τεχνολογίες ΑΠΕ.
• Θεματική Ενότητα 2: Τεχνολογίες ΕΞΕΝ.
• Θεματική Ενότητα 3: Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
• Θεματική Ενότητα 4: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
• Θεματική Ενότητα 5: Ενεργειακό Ισοζύγιο – Ενεργειακός Σχεδιασμός.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.cres.gr

 
This entry was posted in JOBS, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.