Η έκθεση του ΥΠΕΚΑ για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Στέγες

 
25 Fot haus 330x248 Η έκθεση του ΥΠΕΚΑ για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Στέγες

Μεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2012

Το ΥΠΕΚΑ σε έκθεσή του για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε Στέγες τονίζει τη μεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 (203 MW), σε συνδυασμό αφενός με τις υψηλές εγγυημένες τιμές και αφετέρου με την πρόβλεψη της διατήρησης της εγγυημένης τιμής για ένα εξάμηνο μετά την υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.  

Το αποτέλεσμα είναι η ασυμμετρία μεταξύ της συμμετοχής των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και της αποζημίωσης(Κόστος) που απορροφούν.

Στην έκθεση τονίζεται, ότι από απόψη ενεργειακής πολιτικής η αγορά των Φωτοβολταϊκών είναι πλέον ώριμη, παρουσιάζοντας μάλιστα σημάδια υπερθέρμανσης στο τελευταίο διάστημα, έχοντας κινηθεί σε μεγέθη που έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία και τους στόχους που η πολιτεία επίσημα έχει θέσει.  Οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου χαίρουν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα υψηλών τιμών συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προσπάθεια για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποτελεί βασικό παραγωγικό πόρο.

Τα κύρια συμπεράσματα από την ανάλυση του ΥΠΕΚΑ μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Από την έναρξη εφαρμογής του ειδικού Προγράμματος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες τον Ιούλιο 2009, έως και τον Μάρτιο του 2013 έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκές στέγες ονομαστικής ισχύος 341 MW, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 38.000 εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια χρονική περίοδο έχουν παραγχεί από τους εν λόγω σταθμούς 400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας (2,4% της συνολικής παραγώμενης ενέργειας από ΑΠΕ δημιουργώντας κόστος της τάξεως των 224 εκ. €(10% του συνολικού κόστους της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ).
  • Η μέση ονομαστική ισχύς ανά εγκατάσταση είναι περίπου ίση με 9 kWp στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στην Κρήτη σε αντίθεση με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά που το αντίστοιχο μέγεθος ισούται με 4,8 kWp.
  • Η μέση ετήσια παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος είναι ίση με 1.400 kWh/kWp.
  • Η μεσοσταθμική τιμής της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγες για το έτος 2012 ήταν 549 €/MWh, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με τη συνολική μεσοσταθμική τιμή ενέργειας ΑΠΕ που ισούταν με 186 €/MWh
  • Η Σύμβαση Συμψηφισμού (Σύμβαση Πώλησης) που συνάπτει ο κύριος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τον εκάστοτε Προμηθευτή έχει εικοσιπενταετή (25 έτη) διάρκεια και συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή που αυτή (η Σύμβαση) συνάπτεται, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος εντός έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού
  • Ο κύριος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης απαλλάσσεται από φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογία κερδών από πώληση παραγόμενης ενέργειας, καταβολή ΦΠΑ).
  • Το μέσο κόστος κατασκευής μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη μειώθηκε από το Α΄ εξάμηνο του 2010 έως σήμερα σχεδόν κατά 64%.
  • Οι εγγυημένες τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος έως και τον Αύγουστο του 2012, ήταν υψηλές και δεν ακολούθησαν τη μείωση του κόστους κατασκευής με αποτέλεσμα να οδηγούν σε υψηλούς βαθμούς απόδοσης (Project IRR) που κυμαίνονται από 14% έως και 27%.

Ολόκληρη η έκθεση: Έκθεση του ΥΠΕΚΑ για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Στέγες

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.