Πώς συνδέεται το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα με το Δίκτυο

 

Το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κάνοντας χρήση της ίδιας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις του κτιρίου, σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί:

oikiako sistima Πώς συνδέεται το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα με το Δίκτυο

Πώς συνδέεται το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα με το Δίκτυο.

Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας και η μέτρηση της ενέργειας που καταναλίσκεται από την εγκατάσταση συσχετίζονται και κατ’ ουσία συνιστούν ενιαίο σύνολο και για το λόγο αυτό η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

H μικρή ισχύς των Φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του συστήματος, θεωρώντας κατ’ ουσία τον τελευταίο ως «οιονεί» αυτοπαραγωγό και για το λόγο αυτό δόθηκε υψηλή τιμή και απαλλαγή από φορολόγηση του εισοδήματος από την πώληση της ενέργειας του Φωτοβολταϊκού συστήματος.

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.