ΛΑΓΗΕ: το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα του λογαριασμού των ΑΠΕ απαιτεί νέα μέτρα

 
64 lagie 330185 ΛΑΓΗΕ: το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα του λογαριασμού των ΑΠΕ  απαιτεί νέα μέτρα

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους

Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, από σήμερα θα δημοσιεύει Μηνιαία Δελτία Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Στο δημοσιευμένο δελτίο αποτυπώνονται:

  • τα βασικά μεγέθη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)
  • Απολογισμός Διαχείρισης Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
  •  Συνιστώσες του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
  • Στοιχεία Επενδύσεων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
  • Πρόβλεψη Εξέλιξης του Υπόλοιπου (έλλειμμα ΛΑΓΗΕ) του Eιδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, στο τέλος του 2012, το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού έφτασε τα 331,5 εκατ. Ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του 2013 υπολογίζεται να φτάσει τα 473,62 εκατ. Ευρώ και μέχρι το τέλος του 2014 θα φτάσει τα 905,29 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις θα αναθεωρούνται σε μηνιαία βάση, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης του συγκεκριμένου μήνα.

Στο δελτίο τονίζεται ότι με την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση το σωρευτικό έλλειμμα θα εξακολουθήσει να υφίσταται αυξανόμενο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το σύστημα στήριξης του τομέα ΑΠΕ. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κατά την επόμενη περίοδο, για τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως το Δεκέμβριο του 2014.

Η  Ελληνική Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, τους δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς στόχους της χώρας σχετικά με τη διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και την ανάγκη αλλαγών του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ, προχώρησε ήδη από τις αρχές του 2012, με στόχο τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως τον Δεκέμβριο του 2014, στην ανάληψη των παρακάτω μέτρων:

1. Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Ιανουάριος 2012)

2. Επιβολή ειδικού τέλους στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη (Φεβρουάριος 2012)

3. Αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Αύγουστος 2012)

4. Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Αύγουστος 2012)

5. Προσδιορισμός ποσοστού (25%) της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού (Αύγουστος 2012)

6. Επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2012)

7. Κατάργηση της πρόβλεψης, που αφορά στους Φ/Β σταθμούς, για  διατήρηση της τιμής αποζημίωσης για 18 ή 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης μεταξύ παραγωγού και ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Νοέμβριος 2012)

Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε :

8. Αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤΜΕΑΡ) του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011 (Αύγουστος 2012 & Ιανουάριος 2013)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 19598 (ΦΕΚ Β΄1630/11.10.2010) για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών ήταν για το τέλος του 2014: 4.000 MW και 1.500 MW αντίστοιχα.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β στο σύνολο της επικράτειας,  στο τέλος του 2012, περιλαμβανομένων και των Φ/Β στις στέγες, ξεπερνά την προβλεπόμενη από την Υ.Α. ισχύ για το τέλος του 2014.  Αποτέλεσμα της απόκλισης αυτής είναι το  σημαντικά  αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση αναφορικά με τους τιθέμενους για τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ στόχους.

Το αναλυτικό δελτίο: http://www.lagie.gr/μηνιαίο δελτίο ΑΠΕ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.