ΡΑΕ: Εποπτεία της λειτουργίας των Προμηθευτών στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την προστασία των καταναλωτών

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ:  Εποπτεία της λειτουργίας των Προμηθευτών στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για την προστασία των καταναλωτών

Αρχές ∆ιαχείρισης Αιτημάτων των Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εν γένει παρακολούθηση και εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας (άρθρο 22 του ν.4001/2011), αλλά και ειδικότερα για την παρακολούθηση της άσκησης των δραστηριοτήτων και της τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών στον τομέα της ενέργειας (άρθρο 13 του ν.4001/2011 & διατάξεις του νέου Κώδικα Προμήθειας), απέστειλε επιστολή στο σύνολο των ενεργών κατόχων Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου αυτοί να υποβάλουν στη ΡΑΕ λεπτομερή στοιχεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, όπως άλλωστε έκαναν και το 2012. Τα στοιχεία που καλούνται οι Προμηθευτές να υποβάλουν στη ΡΑΕ περιλαμβάνουν:

  1. 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης.
  2. 2. Αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία για τον όγκο των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και την αξία αυτών.
  3. 3. Τις ισχύουσες χρεώσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία Πελατών, καθώς και τους όρους που συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο.
  4. 4. Σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προμήθειας στον καταναλωτή, καθώς και κάθε άλλο τυποποιημένο έγγραφο που συνοδεύει τη Σύμβαση Προμήθειας.
  5. 5. Υποδείγματα λογαριασμού κατανάλωσης και περιγραφή των μεθόδων πληρωμής, της συχνότητας έκδοσης του λογαριασμού και των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που προσφέρονται στους Πελάτες.
  6. 6. Επικαιροποιημένα στοιχεία των Προμηθευτών σχετικά με την εν ισχύ οργανωτική και διοικητική δομή τους, την εκπροσώπησή τους, το υφιστάμενο μετοχικό / εταιρικό τους κεφάλαιο, κ.λπ.

Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ καλεί όλους τους Προμηθευτές να εναρμονίσουν άμεσα τις προσφερόμενες συμβάσεις τους με το σύνολο των προβλέψεων του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013), και να τις καταθέσουν στη ΡΑΕ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013.

Στόχος της ΡΑΕ είναι ο ενδελεχής έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας των Προμηθευτών, καθώς και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ιδίως σχετικά με τις πρακτικές προώθησης των προϊόντων / πακέτων τους, την τιμολόγηση και τους προσφερόμενους συμβατικούς όρους, έτσι ώστε να προστατευτούν αποτελεσματικά οι καταναλωτές από παραπλανητικές και καταχρηστικές συμπεριφορές.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.