Ποιά η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα;

 
Fotolia 42402859 XS Ποιά η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα;

H τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα ορίζεται με την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ 2317/Β/10.08.2012) για τις νέες συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται από τη δημοσίευση του ως άνω ΦΕΚ και εφεξής.

Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΣΥΕ. Εάν η τιμή που προκύπτει με την ανωτέρω αναπροσαρμογή, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 40%, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και το έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2317/10.08.2012.

Εγγυημένες τιμές Φωτοβολταϊκών

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.