Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών θα ζητά κάθε μήνα η εφορία από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

 
8 calc fot 330x248 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών θα ζητά κάθε μήνα η εφορία από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

Νέα μέτρα έρχονται από το υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, αφού η εφορία θα ζητά κάθε μήνα την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών ηλεκτρονικά.

Στις καταστάσεις αυτές οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει καθώς και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδώσει ανεξαρτήτως ποσού, δηλαδή ακόμη και αν πρόκειται για ένα λεπτό του ευρώ.

Τα νέα μέτρα έρχονται μέχρι το τέλος του 2013, ενώ στόχος είναι τα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών να αποθηκεύονται και να τηρούνται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που θα παρακολουθείται από το υπουργείο Οικονομικών.

Με το νέο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και θα αφορά όλα τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κάθε στοιχείου. Με το σύστημα που ισχύει σήμερα, η υποβολή γίνεται σε ετήσια βάση και αφορά το αμέσως προηγούμενο έτος, τα δε φορολογικά στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται υποχρεωτικά είναι μόνο όσα τιμολόγια υπερβαίνουν σε αξία τα 300 ευρώ έκαστο.

Οι αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών προβλέπονται στο σχέδιο υπουργικής απόφασης που έθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση. Όπως επισημαίνει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο γ.γ. Εσόδων Χ. Θεοχάρης στόχος είναι «να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεσοπρόθεσμα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευμένα βιβλία». Σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης:

1. Οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε μήνα καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών.

2. Οι καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

3. Στις καταστάσεις θα πρέπει να καταχωρούνται:

  • ΑΦΜ πελάτη ή προμηθευτή.
  • Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
  • Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
  • Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
  • Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο.

4. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης θα καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

πηγή: imerisia.gr

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.