ΥΠΕΚΑ:Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας

 
89 energia Fot 330x248 ΥΠΕΚΑ:Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΥΠΕΚΑ:Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας

Το ΥΠΕΚΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή πολιτική και αγορά στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται μέτρα για την επίτευξη του στόχου, τα οποία συγκροτούν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

Το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καλούνται να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας και για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου καθορίζονται:

α)    η υποχρέωση ετήσιου ποσοστού ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση,

β)    ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου,

γ)    συγκεκριμένα κίνητρα και μέτρα πολιτικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου προτείνονται περαιτέρω δράσεις που αφορούν:

α)    στη θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας,

β)    στην υιοθέτηση συστήματος ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις,

γ)    στον προσδιορισμό μέτρων βελτίωσης των υποδομών μετατροπής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας,

δ)    στην υποχρέωση των διανομέων ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, να παρέχουν αναλυτικούς και εναρμονισμένους με την πραγματική κατανάλωση πληροφοριών και τιμολογίων προς τους τελικούς καταναλωτές σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού, σε ανταγωνιστικές τιμές,

ε)    στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών,

στ) στην αξιοποίηση και προτεραιότητα του δυναμικού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και

ζ)    στην ανάπτυξη προγραμμάτων και ενεργειών πληροφόρησης, κατάρτισης και προώθησης των μηχανισμών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και την ενεργειακή αγορά.

Οι πολίτες και οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν με προτάσεις, παρατηρήσεις και απόψεις στη δημόσια διαβούλευση που διενεργείται στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης:

http://www.opengov.gr/minenv/?p=6288.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.