Τελική πρόταση της ΡΑΕ για την λειτουργία των σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

 
72 ηλεκτρικο αυτοκινητο Fot 330χ240 Τελική πρόταση της ΡΑΕ για την λειτουργία των σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Τελική πρόταση της ΡΑΕ για την λειτουργία των σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς το ΥΠΕΚΑ για τις αναγκαίες τροποποιήσεις/προσθήκες του ν.4001/2011 προς αποσαφήνιση και οριοθέτηση του πλαισίου ένταξης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ελληνική επικράτεια (ηπειρωτική χώρα και νησιά)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανέλαβε, στις αρχές του 2014, την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) στην Ελληνική αγορά. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αρχή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 05.02.2014 την αρχική πρότασή της αναφορικά με τη δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΡΑΕ συνέβαλε καθοριστικά στην έναρξη της σχετικής συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τον πλέον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών φόρτισης Η/Ο στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την αξιολόγηση και επιλογή του βέλτιστου σχεδιασμού και τρόπου υλοποίησης του σχετικού εγχειρήματος.

Στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκησε από τις 05.02.2014 έως τις 21.02.2014, συμμετείχαν συνολικά δεκατρία (13) φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις απόψεις/παρατηρήσεις των οποίων η ΡΑΕ ανάρτησε με νέα της ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, στις 14.03.2014. Μετά από ενδελεχή επεξεργασία όλων των σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έγκριση από την Ολομέλειά της και υποβολή προς το ΥΠΕΚΑ, της τελικής της πρότασης για την τροποποίηση του ν.4001/2011 όπως ισχύει, με στόχο την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των απαραίτητων διατάξεων που θα διέπουν συνολικά α) τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο, και β) τη δραστηριότητα της φόρτισης Η/Ο από τους κατόχους αυτών.

Η τελική πρόταση της ΡΑΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Α. Αλλαγές στους σχετικούς ορισμούς του ν.4001/2011, για την ενσωμάτωση σε αυτούς των προσώπων (φυσικών και νομικών) που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο, καθώς και των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο.

Β. Την εξαίρεση των ως άνω Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο από την  υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν.4001/2011 όπως ισχύει, καθώς και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης  για τον καθορισμό α) των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο, β) των δικαιούμενων φορέων, και γ) των υποχρεώσεών τους για γνωστοποίηση στοιχείων αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση, καθώς και το σχετικό κόστος.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.