Επιστολή κ. Μίχαλου προς τον Υπουργό Εργασίας για την επίλυση διαφορών, επιχειρηματιών και ασφαλιστικών φορέων

 
mixalos1 Επιστολή κ. Μίχαλου προς τον Υπουργό Εργασίας για την επίλυση διαφορών, επιχειρηματιών και ασφαλιστικών φορέων

O πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος

Την επέκταση και αξιοποίηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και σε περιπτώσεις που αφορούν επίλυση διαφορών επιχειρηματιών και ασφαλιστικών φορέων, με στόχο την άμεση διευθέτησή τους, προτείνει με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης αφορά μόνο στην εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος, επειδή ο ισχύων Νόμος (3898/2010) και η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 2008/52/ΕΚ) εμπεριέχουν τη φιλοσοφία της ταχείας, ουσιαστικής και εμπιστευτικής επίλυσης διαφορών, με δυνατότητα επέκτασης του θεσμού και σε άλλης μορφής διαφορές, όπως μεταξύ επιχειρηματιών και ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να συσταθούν σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας φιλικές Επιτροπές Διαμεσολάβησης που θα εξετάζουν σχετικές υποθέσεις, προκειμένου να προτείνουν βιώσιμες, εφικτές και εφαρμοστέες λύσεις. Οι Επιτροπές αυτές Διαμεσολάβησης θα συζητούν το αίτημα του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, με βάση τα ζητούμενα από αυτές στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις του Νόμου 4152/2013 για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το πόρισμα των Ειδικών αυτών Επιτροπών Διαμεσολάβησης θα υποβάλλεται άμεσα για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Ληξιπροθέσμων Οφειλών που θα συσταθεί και θα εδρεύει στο ΙΚΑ ή και στις έδρες των άλλων ασφαλιστικών ταμείων.  Η όλη διαδικασία θα πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσα σε ένα δίμηνο από της υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία και εκ του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν επιφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και δεν έχουν εξομαλύνει το δυσμενές κλίμα που επικρατεί μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,         

Είναι γνωστό σε όλους ότι η επιχειρηματικότητα στην χώρα μας περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ο απηνής φορολογικός διωγμός, οι παντός είδους εισπρακτικοί μηχανισμοί των διαφόρων μνημονίων, η αβεβαιότητα της επιχειρηματικής δράσης, η έλλειψη κάθε προοπτικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, πλήθος άλλων συγκυριακών μέτρων, έχουν διαμορφώσει μια απελπιστική εικόνα για τον επιχειρηματικό, γενικά, κόσμο. Μέσα στο κλίμα αυτό, καλείται ο κάθε επιχειρηματικός φορέας, είτε είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο, να είναι συνεπής προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, γεγονός, που από όλους αναγνωρίζεται ότι η συνεχής και συνεπής τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι από τις σημαντικότερες και κύριες υποχρεώσεις του κάθε επιχειρηματικού φορέα. Κάθε, λοιπόν, προσπάθεια τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων του επιχειρηματία θα πρέπει να αποσκοπεί πρωτίστως στην εξόφληση των ασφαλιστικών του εισφορών.

Ο πρόσφατος Νόμος 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Φ.Ε.Κ. Α/107/9-5-2013), στο άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ.1 και ΙΑ.2 αυτού, εισήγαγαν διάφορες ρυθμίσεις για την ευνοϊκή για τους οφειλέτες του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών τους. Ειδικότερα, η διάταξη της υποπαραγράφου ΙΑ.1 προβλέπει την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 12 ισόποσες δόσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, με την κατά περίπτωση παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και με αρμόδιο όργανο για την έκδοση σχετικής απόφασης υπαγωγής τον Διευθυντή του περιφερειακού καταστήματος του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων (πάγια ρύθμιση). Κατά παρόμοιο τρόπο, στην υποπαράγραφο ΙΑ.2, ρυθμίζονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά σε 48 δόσεις ή σε 100 (εφόσον ο αιτών δεν είναι έμπορος) μετά από κεφαλαιοποίηση των προσαυξήσεων, την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και πάλι, κατά περίπτωση, την παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων.

Δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις πρόκειται να εξομαλύνουν το δυσμενές κλίμα, που επικρατεί μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των ασφαλιστικών ταμείων. Ούτε πιστεύουμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταφέρουν να εισπράξουν από τις προαναφερόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές ένα σημαντικό τμήμα αυτών. Οι αντικειμενικές δυσκολίες του κάθε επιχειρηματία, μέσα στο σημερινό οικονομικό κλίμα, να εξεύρει πηγές χρηματοδότησης των οφειλών του αυτών, έχουν υποεκτιμηθεί, στην πραγματικότητα δε είναι τεράστιες έως ανυπέρβλητες. Την ρεαλιστική αυτή κατάσταση δεν αντιλήφθηκε ο νομοθέτης των παραπάνω ρυθμίσεων.

Είναι αναγκαίο, συνεπώς, να εξευρεθεί ένας μηχανισμός, που θα βοηθήσει, με αντικειμενικές κρίσεις και με επιχειρηματολογία, που θα εδράζεται στην προαναφερθείσα αληθή κατάσταση της οικονομικής μας ζωής, στην δίκαιη και για τα δύο μέρη (επιχειρηματία και ασφαλιστικών ταμείων) επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο πρόσφατα εισαχθείς με τον νόμο 3898/2010 θεσμός της διαμεσολάβησης, που, κατ’ αρχήν’ αφορά στην εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2008/52/ΕΚ), εμπεριέχει την φιλοσοφία της ταχείας, ουσιαστικής και εμπιστευτικής επίλυσης διαφορών, με δυνατότητα επέκτασής του και σε κάθε άλλης μορφής διαφορά, όπως μεταξύ του επιχειρηματία και των ασφαλιστικών ταμείων. Η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρηματιών προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ανωτέρω Νόμου, με τους όρους, που θέτει ο Νόμος 4152/2013 και με εκείνους, που θα υιοθετήσει, κατά περίπτωση, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αποτελεί μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των οφειλών των επιχειρηματιών προς το ΙΚΑ, αλλά και των σχέσεων αυτού με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Προς τον σκοπό αυτό. θα μπορούσαν να συσταθούν σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας, με αποφάσεις των Διοικητικών Επιτροπών τους, Ειδικές Επιτροπές Διαμεσολάβησης, στις οποίες θα μπορούσαν να υπαχθούν, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, μέλους του Επιμελητηρίου, όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Οι Επιτροπές αυτές Διαμεσολάβησης θα συζητούν το αίτημα του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, με βάση τα ζητούμενα από αυτές στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις του Νόμου 4152/2013, έχοντας ευρύτερες αρμοδιότητες, προς τον σκοπό του να προτείνουν μια βιώσιμη και εφικτή, κατά την εφαρμογή της, λύση. Το πόρισμα των Ειδικών αυτών Επιτροπών Διαμεσολάβησης θα υποβάλλεται άμεσα για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Ληξιπροθέσμων Οφειλών, η οποία θα εδρεύει στο ΙΚΑ ή στις έδρες των άλλων ασφαλιστικών ταμείων. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσα σε ένα δίμηνο από της υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Φρονούμε, κύριε Υπουργέ, ότι, με ενέργειές σας θα μπορούσε να συμπληρωθεί ο Νόμος 4152/2013, όσον αφορά τις υποπαραγράφους ΙΑ.1 και ΙΑ.2, με την προσθήκη ότι :

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν, μετά από αίτηση κάθε οφειλέτη επιχειρηματία-μέλους Επιμελητηρίου της χώρας, ομού με κάθε στοιχείο, που δικαιολογεί την υποβολή του αιτήματος, να υποβάλλονται προς ρύθμιση στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο και ενώπιον των συνιστώμενων, με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του κάθε Επιμελητηρίου, Ειδικών Επιτροπών Διαμεσολάβησης. Οι Επιτροπές αυτές εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου 4152/2013, διαθέτουν εξαιρετική αρμοδιότητα να ερευνήσουν κατά περίπτωση την κάθε υπόθεση και να υποβάλλουν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από της υποβολής της αίτησης, αιτιολογημένο πόρισμα με συγκεκριμένη πρόταση αποπληρωμής τους χρέους, χωρίς να δεσμεύονται από τις προθεσμίες του Νόμου 4152/2013, προς στην Κεντρική Επιτροπή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τη λήψη της τελικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εντός ενός (1) μηνός από της υποβολής του ως άνω πορίσματος. Οι συνέπειες της υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, όπως αυτές αναφέρονται στον Νόμο 4152/2013, ισχύουν και την περίπτωση της παρούσας διάταξης».

Με την προτεινόμενη αυτή διαδικασία, είμαστε πεπεισμένοι, κύριε Υπουργέ, ότι εξυπηρετείται και το συμφέρον του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων, η προς τα οποία συμπεριφορά και συνεργασία των επιχειρηματιών θα είναι πλέον συνεπής και αδιάλειπτη.

Παρακαλούμε για την άμεση υιοθέτηση των ως άνω προτεινόμενων, παραμένουμε δε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή συμπλήρωση της πρότασής μας».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.