ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών του ΛΑΓΗΕ

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών του ΛΑΓΗΕ

Δημόσια διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών του ΛΑΓΗΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν.4001/2011, τη μεθοδολογία ισότιμου επιμερισμού των πληρωμών που διενεργεί ο ΛΑΓΗΕ στους παραγωγούς, λόγω ελλειμμάτων του ΗΕΠ, όπως αυτή υποβλήθηκε από το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 58/2013.

 

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, στην Απόφασή της 58/07.02.2013, κάλεσε το Λειτουργό να υποβάλει στην Αρχή «αναλυτική μεθοδολογία ισότιμου επιμερισμού των πληρωμών που διενεργεί, καθώς και των τυχόν ελλειμμάτων του ΗΕΠ, μεταξύ όλων των παραγωγών που συμμετέχουν στον ΗΕΠ, (εφαρμόζοντας) τα Άρθρα 60 και 61 του ΚΣΗΕ κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των φορέων στον ΗΕΠ και να μην επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».

Το άρθρο 61 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) διευθετεί τα ελλείμματα στις συναλλαγές του ΗΕΠ (παρελθόντα, αλλά και δημιουργούμενα), χωρίς όμως να προσδιορίζει επακριβώς τη μεθοδολογία επιμερισμού των πληρωμών των ελλειμμάτων αυτών, σε ισότιμη βάση, προς τους παραγωγούς που συμμετέχουν στον ΗΕΠ. Η προτεινόμενη από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μεθοδολογία, επιμερίζει τις πληρωμές, λόγω ελλείμματος ΗΕΠ, στους παραγωγούς, εξαιρώντας τους εισαγωγείς (ακόμα και αυτούς που δεν πραγματοποιούν διαμετακόμιση ενέργειας), βάσει των ποσών συναλλαγών των μονάδων που εκκαθαρίστηκαν στον ΗΕΠ κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα το έλλειμμα. Η εν λόγω μεθοδολογία, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 58/2013, θα πρέπει να αποτρέπει την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ, κάνοντας χρήση του Άρθρου 60 παρ 3 του ΚΣΗΕ για συμψηφισμό πληρωμών και εισπράξεων.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης μεθοδολογίας ισότιμου επιμερισμού των πληρωμών που διενεργεί ο ΛΑΓΗΕ, λόγω ελλειμμάτων του ΗΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.