Λογιστικός συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκα μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
44 metritis dei1 330x277 Λογιστικός συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκα μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

ΔΕΗ

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ως παραγόμενη ενέργεια νοείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μείον την ενέργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωση.

Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ή άλλο προμηθευτή, ο οποίος για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος την σχετική πιστωτική εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω λογαριασμός επέχει θέση τιμολογίου αγοράς, για την ενέργεια που διατίθεται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος. Παράλληλα, η ΔΕΗ ή άλλος προμηθευτής χρεώνει τον ΔΕΣΜΗΕ που τηρεί τον Ειδικό Λογαριασμό των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, με το συνολικό ποσό της δαπάνης των εκκαθαρίσεων όλων των κυρίων των φωτοβολταϊκών, που του αναλογούν σε μηνιαία βάση επισυνάπτοντας σχετική αναλυτική κατάσταση.

Βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.