ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Μηχανισμός ITC έχει συσταθεί για τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας

Δημόσια Διαβούλευση επί των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναφορικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μηχανισμός ITC):

Ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μηχανισμός ITC) έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τις 3 Μαρτίου 2011, ο Μηχανισμός αυτός έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 838/2010, με στόχο οι Διαχειριστές να αποζημιώνονται

α) για το κόστος από τη διάθεση των υποδομών τους και

β) για το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα Συστήματά τους ως συνέπεια της «φιλοξενίας» διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενσωμάτωση του Μηχανισμού ITC στο υφιστάμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο επέτρεψε τον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους απωλειών, στο πλαίσιο του ITC, κατά τα έτη 2012 και 2013, έτσι ώστε να υπάρξει πληρέστερη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 94 στοιχείο 2.ι του Ν. 4001/2011, ο Διαχειριστής του Συστήματος διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του ITC. Στο Άρθρο 171 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής ΚΔΣ) υπάρχει αναφορά στο Μηχανισμό ITC, ο οποίος εντάσσεται σήμερα στο Λογαριασμό Προσαυξήσεων Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών (ΛΠ-3). Επιπλέον, κατά το Άρθρο 281 του ΚΔΣ για τις διαμετακομίσεις ενέργειας, ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται, μετά από έγκριση της ΡΑΕ, να ανακτά οποιοδήποτε κόστος απαιτείται, και στο πλαίσιο αυτό δικαιούται να ανακτά και από άλλους Διαχειριστές το κόστος που οι διαμετακομίσεις τους προκαλούν σε αυτόν.

Για την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή του Μηχανισμού ITC, απαιτείται επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου, όπως έχει επισημανθεί και από τον ACER, και πιο συγκεκριμένα, τροποποιήσεις του ΚΔΣ, όπως οι ακόλουθες:

  • H δημιουργία ενός Λογαριασμού για τις απώλειες των διαμετακομίσεων.
  • H δημιουργία ενός μηχανισμού, μέσω του οποίου θα επιστρέφονται σε όσους πραγματοποιούν διαμετακομίσεις οι χρεώσεις που έχουν υποστεί ως κόστος απωλειών, κατά τη συμμετοχή τους στην ημερήσια χονδρεμπορική αγορά.
  • Η απόδοση ή ανάκτηση της καθαρής συμμετοχής στο Μηχανισμό ITC για το τμήμα των υποδομών στο Απαιτούμενο Έσοδο του Συστήματος.
  • H ανάκτηση μέσω του Λογαριασμού Προσαυξήσεων της διαφοράς μεταξύ του εσόδου από το καθαρό τίμημα της συμμετοχής στο Μηχανισμό ITC για το τμήμα των απωλειών, και του εξόδου από την επιστροφή στους Συμμετέχοντες, του κόστους που έχουν επωμιστεί για τις απώλειες λόγω των διαμετακομίσεων τους.

Η σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ εκφράζει τις απόψεις του Διαχειριστή σχετικά με

α) την αντιστάθμιση για τις απώλειες,

β) την αντιστάθμιση για τη χρήση των υποδομών, και

γ) τις ανταλλαγές στη διασύνδεση με την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση του Διαχειριστή αναφέρεται στο τρέχον έτος 2013. Παράλληλα, ωστόσο, εξετάζονται από τη ΡΑΕ και τα ζητήματα που ανακύπτουν για το έτος 2012, κατά την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού, λόγω ρυθμιστικού κενού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η ΡΑΕ διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α´ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.