Πρόσληψη προσωπικού στη ΡΑΕ

 
47 rae 330x1602 Πρόσληψη προσωπικού στη ΡΑΕ

Πρόσληψη προσωπικού στη ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος και η εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει καθορίζονται σήμερα στο νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει. Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων λειτουργικών της αναγκών και της ανάληψης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της εσωτερικής και ενωσιακής νομοθεσίας, η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο της που εκτείνεται σε ευρύτατο φάσμα αντικειμένων ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235/2013), η ΡΑΕ προβαίνει, εκουσίως και με γνώμονα τη διαφάνεια, σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να πληρωθούν θέσεις εξειδικευμένου στον τομέα της ενέργειας προσωπικού, οι οποίες θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια έως και τις 31.12.2014.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει:

α) Να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικοτήτων: i) Θετικών Επιστημών, ii) Οικονομικών Επιστημών, iii) Πληροφορικής,  iv) Νομικών Επιστημών (με  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος),  ή  v) Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής, θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

β) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, στα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής και ιδίως στα αντικείμενα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικού αερίου, ηλεκτρικών συστημάτων, δικτύων και αγοράς ηλεκτρισμού, προστασίας καταναλωτών, διοικητικού  δικαίου, δικαίου ενέργειας και περιβάλλοντος.

γ) Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

δ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν, έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: career@rae.gr. Όλες οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων, θα θεωρηθούν δε εμπιστευτικές.

 
This entry was posted in JOBS and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.