Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την εφαρμογή του ν. 4414

 
15 spef 330χ200 Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την εφαρμογή του ν. 4414

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την εφαρμογή του ν. 4414

Επιστολή του ΣΠΕΦ προς ΡΑΕ, ΥΠΕΝ και ΛΑΓΗΕ αναφορικά με την δημόσια διαβούλευση που διεξάγει η ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την εφαρμογή του ν. 4414/2016 περί αποτύπωσης και τρόπου αποπληρωμής από την Προμήθεια της νέας συνιστώσας εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που εκκινήσατε για την διαμόρφωση του νέου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4414/2016 για την αποτύπωση του αποφευγόμενου κόστους των Προμηθευτών στην χονδρεμπορική αγορά  εξαιτίας των ΑΠΕ, αλλά και της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ ΑΕ (I-211121/16.09.2016) όσον αφορά την μεθοδολογία υπολογισμού και τον τρόπο εκταμίευσης της νέας αυτής συνιστώσας εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), όπως δημοσιεύτηκε στην πρόσκληση της διαβούλευσης αυτής στην ιστοσελίδα σας, παρακαλούμε βρείτε κατωτέρω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας.

  1. Ο ΣΠΕΦ συντάσσεται με την διεξαγωγή εικονικού Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) σε τακτή βάση χωρίς συνυπολογισμό των ΑΠΕ στο σκέλος προσφοράς ισχύος, ούτως ώστε να υπολογίζεται για κάθε περίοδο κατανομής ανά ημέρα μια αντίστοιχα εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος χωρίς ΑΠΕ, όπως άλλωστε είχαμε από 7/3/16 εισηγηθεί προς το Υπουργείο στα πλαίσια της τότε δημόσιας διαβούλευσης για την βιωσιμότητα του νέου σχεδίου λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ αλλά και του ΕΛΑΠΕ καθ’ εαυτού.  Ορθή είναι επίσης η τιμολόγηση απευθείας από τον ΛΑΓΗΕ προς τους Προμηθευτές σε εβδομαδιαία βάση (όπως συμβαίνει και με τον ΗΕΠ) της νέας αυτής συνιστώσας εσόδων του ΕΛΑΠΕ, αφού αυτός διαχειρίζεται εκ του ν. 4001 αποκλειστικά τον λογαριασμό.  Το γεγονός ότι η νέα συνιστώσα εσόδων θα αναπαριστά το αποφευγόμενο κόστος των Προμηθευτών από τον ΗΕΠ λόγω ΑΠΕ δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικής μεταχείρισης των ποσών της εν συγκρίσει με του ΗΕΠ, όπως και εγγράφως εισηγηθήκαμε προς την Αρχή σας με επιστολή μας από 5/8/16.   Οπότε τόσο οι ποινές αποκλεισμού από την αγορά για τους παραβάτες-εκπρόθεσμους στις καταβολές Προμηθευτές όσο και το αυστηρό καθεστώς εγγυήσεων για την διασφάλιση/ανάκτηση σε κάθε περίπτωση των ποσών αυτών αποτελούν απλά το αυτονόητο.
  2. Εκφράζουμε την καταρχήν επιφύλαξη μας για την αοριστία του ετήσιου συντελεστή «ky», όπως θα καθορίζεται διοικητικά κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους (y-1) για εφαρμογή στο έτος (y), όπως υπεισέρχεται στον μαθηματικό τύπο της εβδομαδιαίας προσωρινής εκκαθάρισης της Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτών Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΠΧΠΕΛ) αλλά και εν συνεχεία της απολογιστικά διορθωτικής μηνιαίας.

HUC_RESSAp,t,w      = ky* TDAODp,t,w *(VSMPxRES,t  -SMPt)

HUC_RESSA p,t,m      = ky* TMQ p,t,m *(VSMP xRES,t  -SMPt)

Η επιφύλαξη μας αυτή εδράζεται στο ότι όταν παρακάτω στο κείμενο του Λειτουργού υπολογίζονται η Εβδομαδιαία Μεσοσταθμική Προσαύξηση Χρέωσης Προμηθευτών WSUC_RESSAp,w ανά MWh κατανάλωσης Προμηθευτή και η αντίστοιχη απολογιστική-διορθωτική μηνιαία MSUC_RESSAp,m επίσης ανά MWh κατανάλωσης Προμηθευτή, τίθενται μόνο ως υποχρεωτικά μικρότερες ενός διοικητικά οριζόμενου πλαφόν RMAX_UC_RESSAY,.

Δηλαδή προβάλει ως μοναδική ανησυχία να είναι του Λειτουργού, μήπως και η μεσοσταθμική προσαύξηση αυτή ανά Προμηθευτή που θα δίνει το μοντέλο ξεφύγει προς τα πάνω (π.χ. άνω των 6 ευρώ/MWh που υπολόγισε η μελέτη ΑΠΘ για λογαριασμό σας) και όχι προς τα κάτω ως αποτέλεσμα χειραγώγησης των προσφορών από πλευράς ιδίως των καθετοποιημένων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων που διαθέτουν κατανεμόμενη συμβατική παραγωγή και Προμήθεια.

Σύμφωνα με το Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 24, παρ. 1, η συνάρτηση προσφοράς έγχυσης εκάστου κατανεμόμενου παραγωγού στον ΗΕΠ αφορά έως δέκα βαθμίδες στην οποία οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη φθίνουσες (δηλαδή μπορεί να είναι αύξουσες ή και σταθερές).  Έτσι είναι πιθανό καθετοποιημένες επιχειρήσεις να υποβάλλουν για το τμήμα της προσφοράς τους στον ΗΕΠ που εκτιμούν πως δεν θα εκτελεστεί αλλά θα χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό της Μεσοσταθμικής Προσαύξησης του υπό διαβούλευση μοντέλου, τιμές σταθερές ώστε να χειραγωγήσουν το μοντέλο και συνεπώς να κρατήσουν την Μεσοσταθμική Προσαύξηση χαμηλά και έτσι χωρίς να απολέσουν εν τοις πράγμασι κάτι ως συμβατικοί παραγωγοί, να ωφεληθούν ως Προμηθευτές.

Υπό το φως αυτό προτείνουμε:

Α)  Ο συντελεστής ky να καταγραφεί ρητά στον Κώδικα ως δυνάμενος να λάβει τιμές μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες της μονάδας, ούτως ώστε η πρωτογενής ρύθμιση να είναι πλήρης εφ’ όσον χρειαστεί, δηλαδή προσαυξητική ή απομειωτική των εξαγόμενων από το μοντέλο αποτελεσμάτων αναλόγως δηλαδή των περιστάσεων και των ενδεχόμενων χειραγωγήσεων που θα διαφανούν.

Β) Για την Εβδομαδιαία αλλά και την Μηνιαία Μεσοσταθμική Προσαύξηση ανά Προμηθευτή (WSUC_RESSAp,w και MSUC_RESSAp,m) πέραν του διοικητικά καθοριζόμενου πλαφόν RMAX_UC_RESSAY που τώρα μονομερώς περιλαμβάνει η διαβούλευση, να τεθεί και ελάχιστο διοικητικά καθοριζόμενο κατώφλι RΜΙΝ_UC_RESSAY  ούτως ώστε να μην προστατεύονται μόνο οι Προμηθευτές αλλά και οι ΑΠΕ από ενδεχόμενες νέες στρεβλώσεις λόγω χειραγωγήσεων στο ανεκτέλεστο τμήμα των κατανεμόμενων προσφορών έγχυσης στον ΗΕΠ.

  1. Στην παράγραφο 1,β,γ της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ, αναφέρεται πως στο χρεωστικό σημείωμα που θα στέλνει ο Λειτουργός στους Προμηθευτές την τέταρτη μέρα της εβδομάδας (w+1) αναφορικά με την εβδομάδα (w) για την εβδομαδιαία εκκαθάριση της νέας συνιστώσας, θα ορίζει την ημέρα και την ώρα μέχρι την οποία υποχρεούται ο Προμηθευτής να καταβάλλει στον τραπεζικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ το συνολικό ποσό της Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτών του ΕΛΑΠΕ που αντιστοιχεί στην εβδομάδα (w).  Η αναφορά αυτή ως προς τον καθορισμό του χρονικού περιθωρίου αποπληρωμής είναι αόριστη, αφού αν υιοθετηθεί θα δίνει την δυνατότητα στον Λειτουργό να χορηγεί ενδεχομένως ανεξέλεγκτα μακρινές προθεσμίες.

Προτείνουμε λοιπόν ρητά στον νέο Κώδικα να αναφέρεται η προθεσμία αποπληρωμής των χρεώσεων της νέας συνιστώσας στους Προμηθευτές και αυτή είναι έως τριών ημερών.  Άλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να ισχύσουν για την νέα συνιστώσα ότι δυστυχώς συμβαίνει με το ΕΤΜΕΑΡ με τις ρυθμίσεις του (m+2) που έχει καταλήξει (m+x), όπου το (x) είναι από άγνωστο έως άπειρο…

Κλείνοντας παρακαλούμε να μας επιτραπεί ένα γενικότερο σχόλιο που ωστόσο αφορά άμεσα το θέμα.  Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να συμπεριφέρεται στην κοινωνία και την οικονομία με δύο μέτρα και δύο σταθμά.  Δηλαδή από την μία να επιβάλλει κατασχέσεις για οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για αντιπαροχές μάλιστα που δεν πρόκειται ίσως ποτέ οι πολίτες να λάβουν από το Κράτος και από την άλλη να τρέφει την ασυδοσία και την μικροπολιτική στους λογαριασμούς ρεύματος, χαιδεύοντας έτσι τα αυτιά των συστηματικά κακοπληρωτών (αφού όσοι αποδεδειγμένα οικονομικά αδυνατούν βρίσκονται ήδη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) αλλά και του δεσπόζοντα Προμηθευτή που προφανώς ενδιαφέρεται να μπορεί χρησιμοποιώντας ανεξέλεγκτα πόρους που δεν του ανήκουν, να καλύπτει τις αναποτελεσματικότητες του μηχανισμού εισπράξεων του.

Στο σκέλος ειδικά αυτό ακράδαντα πιστεύουμε πως αν η Προμήθεια δεν πιεστεί μέσω ρητού μηχανισμού να αποδίδει εγκαίρως τους πόρους που οφείλονται στον Λειτουργό αλλά και τον Διαχειριστή, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιώσει τις επιδόσεις της στην είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος.  Μην ξεχνάμε πως η Προμήθεια ως λιανεμπόριο εξ’ ορισμού ίσως δεν έχει βασικότερο καθήκον από την ορθή και σφικτή διαχείριση της είσπραξης των λογαριασμών της.  Για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα, όπως επ’ ευκαιρία της αλλαγής τους ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ΑΔΜΗΕ, η τιμολόγηση στο εξής του ΕΤΜΕΑΡ προς την Προμήθεια να περάσει απευθείας στον ΛΑΓΗΕ ώστε εν συνεχεία αυτός να επιβάλλει και μηχανισμό διασφάλισης της είσπραξης του.  Οι αιτιάσεις ότι αυτό δεν μπορεί δήθεν να γίνει επειδή ο ΑΔΜΗΕ έχει τους μετρητές δεν ευσταθούν, αφού με το μοντέλο της εβδομαδιαίας εκκαθάρισης βάσει ΗΕΠ από ΛΑΓΗΕ και της εν συνεχεία μηνιαίας απολογιστικής-διορθωτικής εκκαθάρισης πάλι από ΛΑΓΗΕ όταν θα έχει λάβει από τον ΑΔΜΗΕ τις πραγματικές μετρήσεις κατανάλωσης για κάθε Προμηθευτή, όπως εγκαινιάζεται τώρα με την νέα συνιστώσα, μπορεί να εξυπηρετήσει άριστα και την μεταφορά της τιμολόγησης του ΕΤΜΕΑΡ στο εξής από τον Λειτουργό.    

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.