ΡΑΕ: Επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 
47 rae 330x1602 ΡΑΕ: Επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Η ΡΑΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης εκκρεμών αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 288/2014 Απόφασης της Αρχής (ΦΕΚ 1544/11.06.2014) και της από 02.06.2014 Ανακοίνωσής της.

Σε σύνολο 270 εκκρεμών αιτήσεων, μετά την παρέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2014, καταληκτικής ημερομηνίας για την επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος και την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων, εξήντα έξι (66) αιτούντες ανταποκρίθηκαν συμμορφούμενοι με την ως άνω Απόφαση, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τόσο την επιστολή ενδιαφέροντος όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία των αιτήσεών τους παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί.

rae solar ΡΑΕ: Επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούςΚατόπιν τούτου, η Αρχή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των φακέλων των ανωτέρω αιτούντων, τηρώντας αυστηρά τη χρονική προτεραιότητα των κύκλων υποβολής. Διευκρινίζεται ότι, για τις αιτήσεις που χωροθετούνται στις περιοχές Πελοποννήσου και Θράκης, αυτές θα αξιολογηθούν με χρονική προτεραιότητα, σε συσχέτιση και με την αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς στις περιοχές αυτές (βλ. και  την από 11.04.2012 Ανακοίνωση της Αρχής).

Οι υπόλοιπες αιτήσεις, για τις οποίες είτε δεν προσκομίστηκε κανένα από τα απαιτούμενα στην Απόφαση 288/2014 στοιχεία, είτε προσκομίστηκαν ελλιπή στοιχεία, θεωρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτής, σιωπηρώς απορριφθείσες.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.