Απόψεις ΕΣΜΥΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας

 
97 ESMYE 330x150 Απόψεις ΕΣΜΥΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας

Απόψεις ΕΣΜΥΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε επιστολή  χθές Δευτέρα 25 Αυγούστου προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη με θέμα «Απόψεις ΕΣΜΥΕ στην Δ.Δ. σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας».

 

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που προτείνονται από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Με το κείμενο γίνεται προσπάθεια παρέμβασης στις εθνικές πολιτικές στήριξης των ΑΠΕ σε αντίθεση με την οδηγία 2009/28/ΕΚ που επιτρέπει στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να επιλέγουν τον τρόπο στήριξης. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση με την νομιμότητα τους.
  2. Οι προτάσεις της ΓΔ Ανταγωνισμού στρέφονται απευθείας ενάντια στην δυνατότητα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην αγορά των ΑΠΕ. Η τυχόν αποδοχή τους από την Ελληνική Πολιτεία θα οδηγήσει σε πλήρη αφελληνισμό του κλάδου των ΑΠΕ στη χώρα μας (φυσικά και των ΜΥΗΕ) και σε οριστική αποβολή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τα ΜΥΗΕ και όλες τις ΑΠΕ.

Η λογική ότι με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας στον καταναλωτή έχει αποδειχθεί από την εμπειρία λανθασμένη αφού οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις οδηγούν μακροπρόθεσμα σε αύξηση του κόστους. Ακόμη η εθνική ανεξαρτησία στην ενεργειακή πολιτική είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για τη χώρα.

  1. Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα στη χώρα μας έχουν μέση ισχύ κάτω από 2 ΜW και η ενεργειακή αξιοποίηση του μικρού υδροδυναμικού είναι περί το 10% του διαθέσιμου και εκμεταλλεύσιμου μικροϋδροδυναμικού (σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι πάνω από 60%). Η διείσδυση ΜΥΗΕ στο αποφασισθέν από την χώρα ενεργειακό μείγμα για το 2020 υστερεί πολύ από τα όρια που αυτό θέτει (τόσο για τον ενδιάμεσο στόχο για το 2014 όσο και έναντι του στόχου για το 2020).  Τα ΜΥΗΕ εμπίπτουν πιθανά στο σκεπτικό της παραγράφου (123) του σημείου 3.3 των προτάσεων της επιτροπής της ΕΕ που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ενισχύσεις για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει καταρχήν να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά. Ωστόσο, για ορισμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μικρούς τύπους εγκαταστάσεων, αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό ή κατάλληλο». Το όριο που θέτει η παρ. (127) του 1 ΜW σε αυτή την τεχνολογία είναι μικρό και με μια «διεύρυνση» του μπορεί στην ουσία να θέσει την συντριπτική πλειοψηφία των ΜΥΗΕ εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτό θα περιφρουρήσει έναν κλάδο που στην χώρα μας αποτελείται κατά ποσοστό άνω του 90% από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  2. Για τα ΜΥΗΕ υπάρχουν ήδη οι περιορισμοί της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει καταστήσει την διαδικασία αδειοδότησης εξαιρετικά δύσκολη και τον αριθμό των ΜΥΗΕ που καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την αδειοδοτική διαδικασία απειροελάχιστο.
  3. Ακόμη στο κείμενο της επιτροπής δεν διαχωρίζονται τα ΜΥΗΕ από τα υδροηλεκτρικά έργα γενικώς. Η ιδιαίτερη φύση των ΜΥΗΕ, (που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εγκαταστάσεις “run of the river” χωρίς αποθήκευση του νερού) και η μορφολογία της χώρας μας με το έντονο ανάγλυφο που οδηγεί σε ΜΥΗΕ με μέση ισχύ μικρότερη των 2 ΜW στην πλειονότητα διασπαρμένα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όλης της χώρας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ΜΥΗΕ πρέπει να διαχωρίζονται από την γενική κατηγορία των υδροηλεκτρικών έργων. Με βάση τον αναγκαίο αυτό διαχωρισμό η τεχνολογία των ΜΥΗΕ σαφέστατα ανήκει στις «ανώριμες» τεχνολογίες σύμφωνα με το άρθρο 119 με βάση το ποσοστό της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ε.Ε. Άρα οφείλει να αντιμετωπίζεται χαλαρότερα από τις «ώριμες» τεχνολογίες με βάση την διείσδυση τους.
  4. Στις συνθήκες της χώρας μας θεωρούμε ότι μικρές επενδύσεις ΜΥΗΕ διασπαρμένες σε πολλές περιοχές της χώρας που συμβάλλουν στην περιφερειακή συνοχή και με δεδομένη την μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία τους πρέπει να υποβοηθούνται. Τέτοιου μεγέθους και φύσης επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν σχεδόν μόνο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η τυχόν αποδοχή των προτάσεων της επιτροπής θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε πλήρη εγκατάλειψη της ενεργειακής αξιοποίησης του μικροϋδροδυναμικού της χώρας αφού οι μεγάλες ξένες επιχειρήσεις δεν θα ασχοληθούν με τέτοιου μεγέθους και φύσης επενδύσεις.
  5. Η χώρα μας οφείλει προκειμένου να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για την ανάπτυξη των ΑΠΕ να στηρίξει ουσιαστικά της ΑΠΕ και να σταματήσει τις φανερές και κρυφές ενισχύσεις προς τα ορυκτά καύσιμα υπολογίζοντας το «περιβαλλοντικό» τους κόστος με ουσιαστικό τρόπο. Η αποδοχή των προτάσεων της ΓΔ Ανταγωνισμού θα βάλει σε αμφιβολία την επίτευξη των στόχων της χώρας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ με βάση την σημερινή κατάσταση της χώρας και την χειροτέρευση του επενδυτικού περιβάλλοντος στις ΑΠΕ από τις αμφιβολίες και ασάφειες του μελλοντικού τρόπου υποστήριξης των ΑΠΕ όταν μάλιστα οι τελευταίες ρυθμίσεις που αφορούν το πλαίσιο ενίσχυσης τους είναι πολύ πρόσφατες.
  6. Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η χώρα πρέπει, στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που διέρχεται, να απορρίψει τις προτάσεις της ΓΔ Ανταγωνισμού ιδιαίτερα με τους χρόνους που επιχειρείται να επιβληθεί η πλήρης ανατροπή του πλαισίου (που πρόσφατα άλλαξε) και να συγκροτήσει επιτροπή με συμμετοχή των φορέων για την μελέτη του τρόπου στήριξης των ΑΠΕ με βάση τις εθνικές προτεραιότητες και συνθήκες. 

Με εκτίμηση
Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)
Ιωάννης Σηφάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. »

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.