Αναλυτικός οδηγός για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

 
10 calc fot sunblog 330x248 Αναλυτικός οδηγός για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Αναλυτικός οδηγός για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί φέτος κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, αφού το έντυπο Ε1 έχει πολλούς νέους κωδικούς, απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2013, ενώ κρύβει «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2014.

2. Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

3. Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου πρέπει να υποβάλλονται και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις και οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες. Η ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων θα είναι δυνατή από τις 20 Απριλίου 2014.

4. Η αναγραφή των ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων και λοιπών μελών της οικογένειας του φορολογουμένου είναι υποχρεωτική.

5. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών.

6. Τα τέκνα και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του φορολογούμενου, θεωρείται ότι τον βαρύνουν, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

7. Υποχρεωτική η συμπλήρωση του έτους γέννησης για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

8. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% όχι μόνο επί του συνολικού ποσού όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αλλά και επί των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν.

9. Τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων πρέπει να αναγραφούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

10. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους.

11. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το βασικό έντυπο της δήλωσης, το Ε1.

12. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 με «μπλοκάκι» και φορολογούνται ως μισθωτοί, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του εργοδότη από τον οποίο εισπράχθηκε τουλάχιστον το 75% των αμοιβών (των ακαθαρίστων εσόδων).

13. Όταν δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. των εργοδοτών ή των ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

14. Στον πίνακα 4Δ, όταν συμπληρώνονται στους κωδικούς 507-508 ποσά εισοδημάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, μαζί με το αντίστοιχο ποσό.

15. Στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.), στους κωδικούς 659-660, όπου δηλώνονται όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στους κωδικούς 781-782, όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων (εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη τεκμηρίων, θα εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσματα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την Φορολογική Διοίκηση.

16. Στον κωδικό 049 του πίνακα 7, οφείλουν να αναγράψουν το συνολικό ποσό των αποδείξεων που μάζεψαν για δαπάνες του έτους 2013 όσοι δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

17. Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έπρεπε να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Σημειώστε ότι αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες , τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει , θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.

  1. Στους κωδικούς 051-052 δηλώνονται τα έξοδα έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (κωδ. 051-052): Παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. 19. Στους κωδικούς 089-090 δηλώνεται η διατροφή μεταξύ συζύγων εκπίπτει 10% από το φόρο με το ποσό της μείωσης του φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ. 20. Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται δωρεές χρηματικών ποσών.

Πληρωμή φόρου

Η υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Οποτεδήποτε κι αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους, σε 3 δόσεις, οι προθεσμίες των οποίων λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2014. Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι τέσσερις φόρους:

  1. Το φόρο εισοδήματος.
  2. Την εισφορά αλληλεγγύης η οποία επιβάλλεται με συντελεστές 1% -4% για όσους απέκτησαν το 2013 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
  3. Το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ ή 650 ευρώ που πληρώνουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση.
  4. Το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους είχαν το 2013 στην κατοχή τους αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, πισίνες και αεροσκάφη.

Τεκμήριο για αυθαίρετα

Σημαντικά αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης θα ισχύσουν φέτος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που νομιμοποίησαν αυθαίρετες κατασκευές ή «τακτοποίησαν» αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε υπόγεια και πατάρι, με βάση τους νόμους Παπακωνσταντίνου (3843/2010), Μπιρμπίλη (4014/2011) και Καλαφάτη (4178/2013). Το αποτέλεσμα θα είναι πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς να πληρώσουν περισσότερους φόρους, καθώς τα εισοδήματα που θα τους προσδιορίσει η εφορία με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης θα είναι υψηλότερα από αυτά που θα δηλώσουν οι ίδιοι.

Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, που αποτυπώνεται στις φετινές φορολογικές δηλώσεις όλες οι επιφάνειες των αυθαιρέτων κτισμάτων καθώς και οι επιφάνειες των βοηθητικών χώρων που χρησιμοποιήθηκαν αυθαίρετα ως χώροι κύριας χρήσης, εφόσον νομιμοποιήθηκαν ή «τακτοποιήθηκαν» με νόμους της τελευταίας τετραετίας, θα πρέπει φέτος να δηλωθούν υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες τους ως επιφάνειες κυρίων χώρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που νομιμοποιήθηκαν ή «τακτοποιήθηκαν» θα πρέπει να δηλωθούν ως κύριοι χώροι κατοικιών στον πίνακα 5.1 της τρίτης σελίδας του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Αφορά και αυτούς που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν αφού συνηθίζεται πολλοί γονείς να παραχωρούν την κατοικία τους στα παιδιά τους ή το αντίστροφο τα παιδιά στους γονείς.

Προσυμπληρωμένοι κωδικοί για εισοδήματα και παρακρατούμενους φόρους

Προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του από το φορολογούμενο είναι οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και οι κωδικοί με τους παρακρατούμενους φόρους. Οι κωδικοί αυτοί εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς και να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

-Από τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών ελεύθερων επαγγελμάτων ή εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, είναι προσυμπληρωμένοι στη δήλωση μόνο οι κωδικοί παρακρατούμενων φόρων και όχι οι κωδικοί των εισοδημάτων. Για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς (αυτοί που βρίσκονται σε πορτοκαλί πλαίσιο) δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής η αλλαγής.

- Οι κωδικοί 343- 344 του Ε1 για εισόδημα από μισθωτές και οι αντίστοιχοι οι κωδικοί 345-350 για την παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης μπορούν να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν έχει στείλει στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων βεβαίωση αποδοχών και δεν επιτρέπεται να συμπληρώνονται για διαφωνία σε ποσά που οι εργοδότες ήδη έχουν στείλει βεβαιώσεις.

- Σε περίπτωση διαφωνίας λοιπόν με εργοδότη ο οποίος έχει ήδη στείλει βεβαίωση στην Γ.Γ.Π.Σ. υπάρχουν 2 λύσεις:

α) Επικοινωνία με εργοδότη για να αποστείλει εκ νέου την βεβαίωση με τα σωστά ποσά.

β) Να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την διόρθωση του συγκεκριμένου ποσού.

  • Οι κωδικοί 611- 612 συμπληρώνονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες μόνο στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί από κάποιον υπόχρεο σε παρακράτηση η αντίστοιχη βεβαίωση. – Διορθώσεις ποσών σε προσυμπληρωμένους κωδικούς δεν γίνονται ηλεκτρονικά κατά την συμπλήρωση του Ε1, αλλά ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τη Δ.Ο.Υ. – Οι κωδικοί 343,344, 345 έως 350 και 611,612 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση μη υποβολής βεβαίωσης αποδοχών αμοιβών κλπ, από κάποιον εργοδότη και εφόσον έχει ήδη προηγηθεί επικοινωνία με αυτόν.

Τέλος επιτηδεύματος

Εξαιρούνται και φέτος από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε μικρά νησιά και χωριά με μικρο αριθμό κάτοικων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

Για την επιβολή του τέλους λαμβάνεται υπόψη η απογραφή της 9ης Μαΐου 2011

Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε: – 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. – 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. – 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Από το τέλος επιτηδεύματος εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία χρόνια από το έτος της συνταξιοδότησής του (ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο).

Πηγή:imerisia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.