Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΡΑΕ

 
47 rae 330x1603 Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΡΑΕ

Ενεργειακές παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΡΑΕ

Το Δεκέμβριο του 2012, η Ολομέλεια της ΡΑΕ αποφάσισε την ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011 στο κτίριο της Αρχής, σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Το ΣΕΔ της ΡΑΕ επιθεωρήθηκε πρόσφατα από την TUV Austria Hellas, με τη συμμετοχή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και πιστοποιήθηκε η συμμόρφωσή του με το πρότυπο. Στις 14.2.2014 απονεμήθηκε στη ΡΑΕ το Πιστοποιητικό EN ISO 50001:2011 – Νο. 03313001.

Η ΡΑΕ, με την πρωτοβουλία της αυτή, αποδεικνύει στην πράξη την ενεργό συμμετοχή της στην εθνική, αλλά και ευρύτερα διεθνή, προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, με την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.

Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει το ΣΕΔ του κτιρίου της παράδειγμα, τόσο για τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, εν όψει των μέτρων πολιτικής που πρόκειται να υϊοθετήσει η χώρα μας, για τη θέσπιση του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 20 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.

Τα πρώτα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής της ΡΑΕ είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά: με βάση με τα αποτελέσματα των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΡΑΕ για την ετήσια περίοδο 10/2012 – 9/2013, σε σχέση με την αντίστοιχη ετήσια περίοδο αναφοράς 10/2011-9/2012, όπως αυτά ανασκοπήθηκαν και αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης της Αρχής κατά ISO 50001:2011, προέκυψαν τα ακόλουθα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας, ανά ενεργειακό πόρο:

1. Για το φυσικό αέριο, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, καταγράφηκε ονομαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 55% και πραγματική μείωση κατά 40%.

2. Για τον ηλεκτρισμό, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς, καταγράφηκε ονομαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 12% και πραγματική μείωση κατά 11,2%.

Η παραπάνω εξοικονόμηση ενέργειας για την εν λόγω περίοδο, επιτεύχθηκε από τη ΡΑΕ με διαχειριστικές παρεμβάσεις και έργα χαμηλού κόστους.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.