Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού τις ΥΚΩ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 
47 rae 330x1603 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού τις ΥΚΩ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού τις ΥΚΩ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Όπως είναι γνωστό, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων, υπό συνθήκες και τιμολόγια που δεν επιτρέπεται να διαφοροποιούνται, ανά κατηγορία καταναλωτών, από αυτά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθορίζεται ως μια εκ των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), βάσει της υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’1040/25.06.2007). Ως πάροχοι για την υπηρεσία αυτή ορίζονται, με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β’/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 2783/02.12.2011) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βελτίωση και ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αποτελεί για την Πολιτεία, αλλά και για τη ΡΑΕ, έργο πρωταρχικής σημασίας. Παρότι το νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του νόμου 4001/2011 για τις ΥΚΩ δεν έχει ακόμη θεσπιστεί στο σύνολό του, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, προωθεί την αποσαφήνιση του καθεστώτος υπολογισμού του ανταλλάγματος ΥΚΩ που οφείλεται στους δικαιούχους προμηθευτές, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με δεδομένο ότι η υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Φ1Β/2467/30.11.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β’2353/11.12.2007), κατά το μέρος που αφορά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ – ΜΔΝ, είχε 5ετή ρυθμιστική περίοδο εφαρμογής από τη θέσπισή της και, συνεπώς, εφαρμόστηκε μέχρι και το έτος 2011, η ΡΑΕ προχώρησε στην κατάρτιση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος παροχής ΥΚΩ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, βάσει των διατάξεων του νόμου 4001/2011 και τα ειδικότερα μεθοδολογικά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 56 του νόμου αυτού. Τη νέα αυτή μεθοδολογία η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 29 του ν.4001/2011.

Η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία ακολουθεί τις εξής βασικές αρχές, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν.4001/2011, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις συναφείς ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ τον Ιανουάριο του 2013, και βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του, προκειμένου να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΡΑΕ.

Η συνθήκη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων, με τα ίδια τιμολόγια, ανά κατηγορία καταναλωτών, με αυτά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, ικανοποιείται εφ’ όσον ο Προμηθευτής που δραστηριοποιείται σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ (εφεξής Σύστημα ΜΔΝ) έχει τις ίδιες επιβαρύνσεις με αυτές που θα είχε εάν επέλεγε να δραστηριοποιηθεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Συνεπώς, και το αντάλλαγμα που οφείλεται στον Προμηθευτή που δραστηριοποιείται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ πρέπει να καλύπτει το υπερβάλλον κόστος που αυτός υφίσταται σε σχέση με την αντίστοιχη δραστηριοποίησή του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ώστε τελικά να μπορεί να παρέχει ενιαίο τιμολόγιο, ανά κατηγορία καταναλωτών, σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Οι Προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ οφείλουν να καταβάλλουν το κόστος για την ενέργεια που απορροφάται από τους μετρητές που εκπροσωπούν, αλλά και το κόστος του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος για την ισχύ που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που εκπροσωπούν, συνεπώς θα πρέπει να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, ήτοι με το μεταβλητό και το σταθερό κόστος παραγωγής. Κατά τη δραστηριοποίησή τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι προμηθευτές επιβαρύνονται, αντίστοιχα, για την ενέργεια που απορροφούν, με τους αντίστοιχους μηχανισμούς της χονδρεμπορικής αγοράς, όπως είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος, η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων, οι λοιποί Λογαριασμοί Προσαυξήσεων (ενσωμάτωση ΕΦΚ, Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, κ.λπ.), καθώς και το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.

Οι Προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστημα ΜΔΝ δεν κάνουν χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και, επομένως, δεν επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες Χρεώσεις Χρήσης του ΕΣΜΗΕ για τους πελάτες τους.

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, η δραστηριότητα της Προμήθειας είναι πλήρως απελευθερωμένη και ένας Προμηθευτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ή και περισσότερα Συστήματα ΜΔΝ, στα οποία μάλιστα το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει σημαντικά, το αντάλλαγμα ΥΚΩ – ΜΔΝ πρέπει να υπολογίζεται διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, ώστε κάθε Προμηθευτής να εισπράττει το αντάλλαγμα ΥΚΩ – ΜΔΝ που αντιστοιχεί στο Σύστημα ΜΔΝ που έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί.

Για τη δραστηριοποίηση του Προμηθευτή σε ένα Σύστημα ΜΔΝ υπογράφεται σύμβαση με το Διαχειριστή ΜΔΝ, στην οποία αναγράφονται αφ’ ενός ο τρόπος υπολογισμού των τιμημάτων που οφείλει ο Προμηθευτής, τα οποία εκκαθαρίζονται σε μηνιαία βάση, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου ανταλλάγματος για την παροχή ΥΚΩ – ΜΔΝ στο συγκεκριμένο Σύστημα ΜΔΝ. Δεδομένου ότι ο ταυτοχρονισμός στον υπολογισμό και την εκκαθάριση των προαναφερθέντων ποσών είναι αναγκαίος, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας κατά την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας στα Συστήματα ΜΔΝ, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε εμπόδιο εισόδου στην αγορά των ΜΔΝ, ο υπολογισμός των ΥΚΩ – ΜΔΝ στο Σύστημα ΜΔΝ θα πρέπει να γίνεται απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ταυτόχρονα με τις λοιπές εκκαθαρίσεις της αγοράς ΜΔΝ.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία, στηρίζεται μεν στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του Κώδικα Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναφορικά με την τιμολόγηση του κόστους παραγωγής και τις σχετικές διαδικασίες χρεώσεων και εκκαθαρίσεων των συμμετεχόντων στην αγορά των ΜΔΝ, θα πρέπει όμως να αναθεωρηθεί μετά την τελική έγκριση του εν λόγω Κώδικα, ώστε να προσαρμοστεί στις ακριβείς μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα προβλέπονται σε αυτόν, τόσο για το κόστος παραγωγής, όσο και για τις σχετικές διαδικασίες χρεώσεων και εκκαθαρίσεων.

Η ΡΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της προτεινόμενης μεθοδολογίας ΥΚΩ – ΜΔΝ, έως και την 11η Νοεμβρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yko-consultation@rae.gr, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωσή της.

Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παρούσας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν ωστόσο επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του αυτών, θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.