ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός για τα αποθέματα Πετρελαιοειδών

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός για τα αποθέματα  Πετρελαιοειδών

Σε δημόσια διαβούλευση ο κανονισμός για τα αποθέματα Πετρελαιοειδών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ230/Α/2.10.2002), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ43/Α/19.02.2013): «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης…». 

Ο Κανονισμός περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των εν λόγω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητάς τους, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους, με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησής τους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, κ.λπ.
Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της γνώμης της προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, για την έκδοση του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση), όπως αυτό υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄ αριθ. Δ1/Β/14569/26.07.2013 έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕΚΑ (ΡΑΕ Ι-173760/26.07.2013).
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ/Γενική Γραμματεία ΕΚΑ/Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, εφ’ όσον το επιθυμούν.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Επίσης, θα δημοσιοποιήσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, χωρίς αντιστοίχιση με τον κατάλογο συμμετεχόντων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.