ΡΑΕ: Οδηγίες για την επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
44 metritis dei1 330x277 ΡΑΕ: Οδηγίες για την επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οδηγίες για την επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο μας (σπίτι, επαγγελματική στέγη).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τη Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή.

Με το νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φύλλου 832, 9.4.2013) τέθηκαν σε ισχύ νέες διατάξεις για τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή.

Η παρούσα ανακοίνωση της ΡΑΕ απευθύνεται στους Μικρούς Πελάτες της Χαμηλής Τάσης, δηλαδή στους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25kVA.

Ειδικότερες ρυθμίσεις για την προστασία των Ευάλωτων Καταναλωτών αναλύονται σε χωριστή ανακοίνωση της Αρχής.

Διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή

 1. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, βεβαιωθείτε ότι έχει παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της Σύμβασης που έχετε με τον τωρινό σας Προμηθευτή (αν υπάρχει τέτοιος όρος),  ώστε να αποφύγετε την επιβολή ενδεχόμενης οικονομικής ρήτρας.
 2. Υποβάλετε Αίτηση Προμήθειας στο νέο Προμηθευτή της επιλογής σας (δείτε τις Οδηγίες της ΡΑΕ σχετικά με την επιλογή του συμφερότερου για εσάς Προμηθευτή και συγκρίνετε τις τιμές τους βάσει των συγκριτικών Πινάκων που τακτικά ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Αρχής).
 3. Θα πρέπει να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία της Σύμβασής σας στον τωρινό σας Προμηθευτή ή να εξουσιοδοτήσετε το νέο Προμηθευτή της επιλογής σας να την υποβάλει εκ μέρους σας. Η λήξη της Σύμβασης επέρχεται τριάντα (30) μέρες από την καταγγελία της Σύμβασης.
 4. Ακόμη και αν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές στον προηγούμενο Προμηθευτή σας, αυτό δεν σας αφαιρεί το δικαίωμα να αιτηθείτε την αλλαγή Προμηθευτή, χωρίς όμως να απαλλάσσεστε από την υποχρέωση εξόφλησής τους. Ωστόσο, ο νέος Προμηθευτής έχει δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτησή σας εξαιτίας των οφειλών σας, αναλόγως της εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί.
 5. Κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει δεκτή την Αίτηση Προμήθειας Μικρού Πελάτη και να αποστείλει Προσφορά Προμήθειας, εκτός εάν:
  - Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς οποιονδήποτε Προμηθευτή.
  - Ο αιτών δεν προσκομίζει αντίγραφο του τελευταίου Λογαριασμού Κατανάλωσης.
  - Έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο φορές εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το προηγούμενο της αίτησης έτος.
  - Ο Προμηθευτής δεν προμηθεύει την κατηγορία Πελατών στην οποία εντάσσεται ο αιτών.
  - Η Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας δεν συμπληρώθηκε εντός της τεθείσας προθεσμίας ή/και έχει ελλείψεις.
 6. Ο νέος Προμηθευτής οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με νέο Πελάτη, να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης του μετρητή φορτίου στον αρμόδιο Διαχειριστή, δηλαδή στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
 7. Εάν η Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας και στη συνέχεια η σύναψη Σύμβασης γίνεται από απόσταση (π.χ. με τηλεφωνική επικοινωνία), ο Προμηθευτής οφείλει να αποστείλει στον Πελάτη τη Σύμβαση Προμήθειας με το προτεινόμενο τιμολόγιο ή οικονομικό πρόγραμμα, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να μελετήσει τους όρους, καθώς και έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο Προμηθευτής υποβάλει τη Δήλωση Εκπροσώπησης εντός τριών (3) ημερών μετά την παρέλευση των 14 ημερών που έχει ο Πελάτης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει.
 8. Προσοχή! Η νέα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή από το νέο σας Προμηθευτή και όχι από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου και γνωστοποιείται στον παλαιό και στο νέοΠρομηθευτή.
 9. Πόσο διάστημα έχει ο Διαχειριστής για την αλλαγή; Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσαμε να δώσουμε συνολικό min/max διάστημα μέσα στο οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ηαλλαγή προμηθευτή.

Αναγκαστική υπαγωγή στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ)

Μένω χωρίς ηλεκτροδότηση,  αν ξαφνικά ο Προμηθευτής μου σταματήσει τη δραστηριότητά του για οποιοδήποτε λόγο;

Όχι, γιατί αυτόματα αναλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ο «Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου» (ΠΤΚ).

Η υπηρεσία αυτή ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ώστε ο καταναλωτής να επιλέξει το νέο Προμηθευτή του. Χρέη ΠΤΚ για περίοδο πέντε (5)  ετών εκτελεί η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2013 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 682/22-03-2013), μετά από διεξαγωγή σχετικού ανοικτού διαγωνισμού.

 Με ποια διαδικασία ενεργοποιείται ο ΠΤΚ για την παροχή μου;

 1. Εντός μίας (1)  ημέρας από την ενεργοποίηση του μηχανισμού τελευταίου καταφυγίου, ο ΠΤΚ προβαίνει σε κάθε πρόσφορη δημόσια ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του, για να ενημερώσει τους Πελάτες του Προμηθευτή που δεν δύναται να παρέχει πλέον ρεύμα, περί των βασικών όρων υπό τους οποίους παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα.
 2. Εντός τριών (3)  ημερών από την ενεργοποίηση του μηχανισμού τελευταίου καταφυγίου, ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) παρέχει στον ΠΤΚ τους αριθμούς Μετρητών Φορτίου και παροχής των Πελατών του Προμηθευτή που δεν δύναται να παρέχει πλέον ρεύμα, τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 3. Επιπλέον, το αργότερο εντός τριών (3)  ημερών από την ως άνω ενεργοποίηση του ΠΤΚ, ο Προμηθευτής που δεν δύναται να παρέχει πλέον ρεύμα διαβιβάζει στον ΠΤΚ τα πλήρη στοιχεία των Πελατών του ανά κατηγορία, τα εφαρμοζόμενα σε αυτούς τιμολόγια και το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο έχει τιμολογηθεί και πληρώσει έκαστος εξ αυτών.
 4. Περαιτέρω, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή των στοιχείων των Πελατών αυτών, ο ΠΤΚ τους ενημερώνει και ατομικά με έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση για τα εξής:
  α. Το χρόνο έναρξης εκπροσώπησης από τον ΠΤΚ.
  β. Ότι η προμήθεια αυτή λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης Σύμβασης και η καταβολή εγγύησης.
  γ. Σχετικά με τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω παροχής.
  δ. Σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης νέας Σύμβασης με άλλο Προμηθευτή της επιλογής τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων διαθέσιμων Προμηθευτών.
  ε. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο τους παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.
 5. Οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης του ΠΤΚ εκδίδονται ως εξής : Ο πρώτος λογαριασμός εκδίδεται μετά από την προγραμματισμένη καταμέτρηση που ακολουθεί την εκπροσώπηση του Πελάτη στον ΠΤΚ, και αφού η συνολική ενέργεια στην καταμετρηθείσα περίοδο,  για κάθε μη ωριαίο μετρητή των ανωτέρω Πελατών, επιμεριστεί κατά χρονική αναλογία από τον αρμόδιο Διαχειριστή μεταξύ του μέχρι πρότινος Προμηθευτή και του ΠΤΚ.
 6. Ο ΠΤΚ αναλαμβάνει την τήρηση των Συμβάσεων Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά στις στέγες των Πελατών του μέχρι πρότινος Προμηθευτή.

Για πόσο χρονικό διάστημα με εκπροσωπεί ο ΠΤΚ;

 1. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ είναι προσωρινή, και ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Εντός αυτού του διαστήματος,  ο καταναλωτής θα πρέπει να συνάψει νέα Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής του, ο οποίος οφείλει να κοινοποιήσει στον ΠΤΚ τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου του εν λόγω Πελάτη. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της Δήλωσης Εκπροσώπησης από τον νέο Προμηθευτή (η αυτή ημέρα καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή). Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει στον ΠΤΚ τις οφειλές του για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 2.  Ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση της μέγιστης 3μηνης διάρκειας εξυπηρέτησης από τον ΠΤΚ,  ο τελευταίος ενημερώνει τον Πελάτη για την επικείμενη λήξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τον καλεί να επιλέξει Προμηθευτή. Μετά την πάροδο της μέγιστης τρίμηνης διάρκειας, οι Πελάτες που δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στην Καθολική Υπηρεσία και δεν έχουν υπογράψει Σύμβαση με νέο Προμηθευτή, εκπροσωπούνται από τον ΠΤΚ για σύντομο χρονικό διάστημα, και μόνο έως την ενημέρωσή του από τον αρμόδιο διαχειριστή για την ανάγκη άμεσης επιλογής Προμηθευτή ή, διαφορετικά, για την απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου.

Αναγκαστική υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ)

 1. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), υποχρεούται να προμηθεύει Μικρούς Πελάτες (οικιακούς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25kVA) σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α. Οι ως άνω καταναλωτές έχουν αδρανήσει και δεν έχουν επιλέξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
  β. Οι ως άνω καταναλωτές αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
 2. Σύμφωνα με την 115/2013  Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 682/22-03-2013)  καθήκοντα ΠΚΥ για περίοδο πέντε (5)  ετών εκτελεί η ΔΕΗ Α.Ε., που ήταν και η μόνη εταιρεία που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο σχετικό ανοικτό διαγωνισμό.
 3. Η υπαγωγή του καταναλωτή σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας επέρχεται αυτόματα, μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή του ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ, εφόσον:
  α. Δεν υφίσταται εντολή νέας εκπροσώπησης ,  και
  β. Δεν έχει υποβληθεί από τον καταναλωτή αίτημα διακοπής της σύνδεσής του.
 4. Ο Διαχειριστής Δικτύου υποχρεούται να αποστείλει στον ΠΚΥ άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων τα στοιχεία των Πελατών που μεταπίπτουν από το καθεστώς του ΠΤΚ σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.
 5. Εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από τη λήψη των ως άνω στοιχείων, ο ΠΚΥ ενημερώνει με ατομική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές:
  α. Για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας,
  β. Για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω υπηρεσίας,
  γ. Για το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει Προμηθευτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 6. Ο καταναλωτής δικαιούται οποτεδήποτε να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής του.

Προσοχή! Η ένταξη ενός καταναλωτή στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν απόρριψής του από τους λοιπούς Προμηθευτές εξαιτίας συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από τις υποχρεώσεις του για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών του στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, και πάλι θα εφαρμοστούν οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή του ρεύματος. Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζετε ότι οι Πελάτες του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας χρεώνονται με τιμές αυξημένες κατά 12% για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, συγκριτικά με τους Πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ Α.Ε., ως αντιστάθμισμα του κόστους παροχής της υπηρεσίας αυτής.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.