Μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

 
gas 2 Μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Η αγορά του φυσικού αερίου στη χώρα μας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν Φυσικό Αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του εισαγόμενου Φυσικού Αερίου.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για εποπτεία της αγοράς ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999,  προέβη για πρώτη φορά στις 2.08.2011 στην ανάρτηση της υπολογισθείσας από τη ΡΑΕ μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση για το διάστημα Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2011.

Στο επικαιροποιημένο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2013 βάσει των στοιχείων που προήλθαν κατά δήλωση των εισαγωγέων καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

rae Μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

* Για λόγους παρουσίασης, στο ως άνω επικαιροποιημένο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τα τελευταία τρία έτη (χρονικό διάστημα Απριλίου 2010-Μαρτίου 2013). Για το σύνολο των στοιχείων, βλ. Αρχείο Τιμών ΦΑ.

Στη μόνιμη καταχώριση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ με θέμα Τιμές Εισαγωγής περιλαμβάνεται το σύνολο των ανακοινώσεων της Αρχής σχετικά με τις μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.