Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ

 
esmhe Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4001/2011, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2014-2023 το οποίο υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως (28-12-2012), ο ΑΔΜΗΕ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ, και τα αποτελέσματα της  διαβούλευσης εκείνης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση dpa2014@rae.gr ή εγγράφως έως την Παρασκευή 31 Μαΐου  2013.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Επίσης, θα δημοσιοποιήσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν χωρίς αντιστοίχιση με τον κατάλογο συμμετεχόντων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.