Ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου: Σχεδίο προληπτικής δράσης της ΡΑΕ

 

Το σχέδιο προληπτικής δράσης καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή. Για την εκπόνηση της Μελέτης, η ΡΑΕ συνέστησε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), υπό την ιδιότητά της ως προμηθευτής των προστατευόμενων καταναλωτών βάσει μακροχρόνιων συμβάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Συνεισέφεραν επίσης με τις απόψεις τους μέσω διαβούλευσης συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου, μεγάλοι καταναλωτές φυσικού αερίου και κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν από τη Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας, μέσω της υλοποίησης κατάλληλων ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, την υλοποίηση έργων υποδομής, τη σύναψη διμερών συμφωνιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο κλπ. Η εφαρμογή του είναι σταδιακή και σε βάθος χρόνου, καθώς περιλαμβάνει δράσεις που σχεδιάζονται για να υλοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμό (1- δύο έτη) και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3-6 έτη).

Το σχέδιο προληπτικής δράσης έχει αποσταλεί στις Αρμόδιες Αρχές γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα προβεί σε εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και είναι διαθέσιμο στο www.ypeka.gr.

Σύνοψη του σχεδίου προληπτικής δράσης στα Ελληνικά είναι επίσης διαθέσιμη. (Το αρχικό κείμενο έχει ετοιμαστεί στα Αγγλικά λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεων με γειτονικά Κράτη-Μέλη και την Επιτροπή).

Eν τω μεταξύ η κατάρτιση των αναγκαίων εφαρμοστικών διατάξεων έχει ξεκινήσει και στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να στείλει σχόλια και προτάσεις στη διεύθυνση ngsos@rae.gr.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.