Συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ

 
47 rae 330x1602 Συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ

Συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΡΑΕ

Υπογράφηκε χθες στην Τρίπολη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και τον Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Νίκο Βασιλάκο. Οι δύο αυτοί φορείς αναγνωρίζουν από κοινού ότι η προώθηση και η αξιοποίηση δράσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι επιτακτικές, προκειμένου η Περιφέρεια να προχωρήσει στην εφαρμογή και τήρηση των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών, προς όφελος τελικά των πολιτών της. Γι’ αυτό, και οι δύο φορείς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας, συμφώνησαν να συνεργαστούν  με τρεις (3) κύριους στόχους:

α) Την προαγωγή των κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και των εφαρμογών σε θέματα ενέργειας, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των ενεργειακών δραστηριοτήτων, καθώς και όλα τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών και διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων.

β) Την αξιοποίηση των συναφών με τα παραπάνω εμπειριών και της τεχνογνωσίας των δύο πλευρών, για την επίτευξη των κοινών στόχων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

γ) Τη διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των πολιτών της Πελοποννήσου σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, ορθολογικής χρήσης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, το οποίο θα αναπτυχθεί στη βάση τεσσάρων (4) θεματικών αξόνων:

1. Συνεργασία σε θέματα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, προσέλκυσης και αδειοδότησης ενεργειακών επενδύσεων, περιφερειακής συνεργασίας, διεθνών διασυνδέσεων, διασυνοριακών υποδομών και ενεργειακού εμπορίου.

2. Ανταλλαγή απόψεων και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την εγχώρια αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα δε σε όλα τα πρακτικά θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές, καθώς και σε θέματα εφαρμογών ευρείας κλίμακας καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι τα ευφυή δίκτυα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες ΑΠΕ, κ.λπ.

3. Συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα και εφαρμογές που αφορούν την αναβάθμιση και ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου και των ενεργειακών προοπτικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού, καθώς και την υϊοθέτηση από την Περιφέρεια βέλτιστων διεθνών πρακτικών στο χώρο της ενέργειας.

4. Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογειακής Λεκάνης, αλλά και σε άλλους διεθνείς φορείς, για θέματα στα οποία οι δύο πλευρές έχουν αρμοδιότητα.
Για όσες από τις προαναφερθείσες κοινές δράσεις απαιτείται περαιτέρω «ωρίμανση», εξασφάλιση προϋποθέσεων, συγκεκριμενοποίηση του χρόνου υλοποίησής τους, κ.λπ. θα μπορούν, στη βάση των οριζόμενων στο Πρωτόκολλο Στρατηγικής Συνεργασίας, να καταρτιστούν τομεακά πρωτόκολλα περαιτέρω εξειδίκευσης των δράσεων αυτών, των χρονοδιαγραμμάτων τους και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου ή όρου για την αποτελεσματική προώθησή τους.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.