Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

 
17 fot haus 330x223 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στέγη

Είναι Πρόγραμμα  για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kWp σε νόμιμα υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή για τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.

Η ισχύς του Προγράμματος είναι από 01.07.2009 έως 31.12.2019.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011).

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.