Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά έως 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
5 fot dach 330x2061 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά έως 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Στέγη με φωτοβολταϊκά

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δικαιούχων, με την προϋπόθεση να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα:
- Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι, το δικαίωμα εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου (ιδιοκτήτη) του κτιρίου.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.