ΥΠΕΚΑ: Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

 
111 tree Fot 330x248 ΥΠΕΚΑ: Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

ΥΠΕΚΑ και περιβάλλον

Σύμφωνα με την απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3231,4 Δεκεμβρίου 2012), μεταβιβάστηκαν από τον Υπουργό Αναπληρωτή Σταύρο Καλαφάτη στον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη, οι αρμοδιότητες για τις «Αποφάσεις επιβολής προστίμου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209).

Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής από το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής ευθύνης του υπουργείου στο επίπεδο της ειδικής γραμματείας που διενεργεί τους ελέγχους, επιδιώκει την απεμπλοκή της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πολιτική συσχέτιση, αφού πρόκειται για ένα καθαρά υπηρεσιακό θέμα. Ο υπουργός διασφαλίζει την αξιοπιστία των διαδικασιών αυτών, ενημερώνεται για κάθε μία από τις υποθέσεις αυτές, αλλά ο τεχνικός έλεγχος, η επιθεώρηση και η αυτοψία, αρχίζει και τελειώνει εντός της θεσμικά υπεύθυνης για τους ελέγχους αυτούς Ειδικής Γραμματείας.

Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων τους οποίους υποχρεούται να τηρεί η κάθε φορά ελεγχόμενη μονάδα, γίνεται από επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ από τους προϊσταμένους των επιθεωρητών, εντός της Ειδικής Γραμματείας, ελέγχεται η ακριβής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, της βεβαίωσης των παραβάσεων και του υπολογισμού του ύψους του προστίμου (όταν η διαδικασία οδηγείται μέχρι την επιβολή προστίμου). Το ύψος του προστίμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, υπολογίζεται με έναν αλγόριθμο που έχει υιοθετήσει η ΕΥΕΠ, ο οποίος εφαρμόζεται ενιαία για όλους του ελεγχόμενους.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αναπληρωτής Σταύρος Καλαφάτης, το ΥΠΕΚΑ προετοιμάζει Σχέδιο Νόμου για την ελεγκτική λειτουργία συνολικά, υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη. Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει το Σχέδιο Νόμου να οδηγεί σε περαιτέρω αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και απεμπλοκής τους από υποκειμενισμούς οποιουδήποτε είδους. Οι διαδικασίες αυτές οφείλουν να είναι σαφείς, επιστημονικά και νομικά αξιόπιστες, διαφανείς και ενιαίες για όλους τους ελεγχόμενους και όλες τις υπηρεσίες ελέγχου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εξουσιοδότηση, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων σε 9 μονάδες, συνολικού ύψους 711.900 ευρώ. Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.