8η Ανακοίνωση της ΔΕΗ

 
24 Fot netzs 330x220 8η Ανακοίνωση της ΔΕΗ

Δίκτυο μεταφοράς

Σε εφαρμογή του Νόμου 3851/2010 και σε συνέχεια της 7ης ανακοίνωσης, η ΔΕΗ με νέα 8η  ανακοίνωση ενημερώνει τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και λοιπά φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά ότι:
Α) για την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης  όσων έχουν υποβάλει αιτήσεις στο ΔΕΣΜΗΕ από 01.02.2011 και μέχρι 31.08.2011 θα ξεκινήσει στις 01.09.2011 από τις κατά τόπους περιοχές ΔΕΗ η διαδικασία για φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέχρι 100 Kw. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχουν λάβει από τον ΔΕΣΜΗΕ και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν τηλεφωνικά να προσέλθουν αυτοπροσώπως. Για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης  Ηλεκτρικής Ενέργειας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο δίκτυο που γίνεται με την πληρωμή της σύνδεσης στο Δίκτυο. Μέχρι τις 25 Αυγούστου πολλοί από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς και λοιπά φυσικά πρόσωπα είχαν υποβάλει αιτήματα στο ΔΕΣΜΗΕ μόνο με την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς σύνδεσης χωρίς να έχουν πληρώσει το ποσό σύνδεσης.

Β) νέα αιτήματα από 01.09.2011 για σύναψη Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας  από φυσικά πρόσωπα και κατ’ επάγγελμα αγρότες  θα υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες κατά τόπους Περιοχές ΔΕΗ και όχι ποια στο ΔΕΣΜΗΕ. Για τα νέα αιτήματα που θα υποβληθούν στην ΔΕΗ από τις 01/09/2011 και μετά θα πρέπει πρώτα να γίνει η  υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο δηλαδή η πληρωμή για την σύνδεση στο Δίκτυο και όχι η Δεσμευτική Προσφορά σύνδεσης που ίσχυε μέχρι τις 25 Αυγούστου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση για υπογραφή Σύμβασης Πώλησης
2. Υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολή της για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) περί μη κατάτμησης του οικοπέδου
5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Παρατηρήσεις:
Α) Για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό που αναφέρεται στην Δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να κατατεθεί και εγγυητική επιστολή 150 € για κάθε Κw.

Β) Τα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπογραφή Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΔΕΣΜΗΕ, αφού πρώτα υπογράψουν την Σύμβαση Σύνδεσης στο δίκτυο (δηλαδή αφού πληρώσουν την Σύνδεση στο Δίκτυο).

Δείτε τις ανακοινώσεις στο link: http://www.dei.gr/Documents2/ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ/8η ανακοίνωση ΦΒ ΔΔΔ_25.08.11.pdf

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.