Δημοπράτησ​η των Δικαιωμάτω​ν Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίο​υ από τον ΛΑΓΗΕ

 
19 Co2 Fot 330x248 Δημοπράτησ​η των Δικαιωμάτω​ν Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίο​υ από τον ΛΑΓΗΕ

Δημοπράτησ η των Δικαιωμάτω ν Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίο υ από τον ΛΑΓΗΕ

Στην υπογραφή σύμβασης με το Λειτουργό Αγοράς Ενέργειας A.E. (ΛΑΓΗΕ A.E.) προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την εν λόγω Σύμβαση, ανατέθηκαν στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τα καθήκοντα του εκπλειστηριαστή για τη δημοπράτηση των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του θερμοκηπίου του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 (1) του Κανονισμού (Ε.Ε.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1031 της 12ης Νοεμβρίου 2010 «για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αέριων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας».

Το ρόλο του εκπλειστηριαστή τα προηγούμενα δύο χρόνια αναφορικά με τις δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του θερμοκηπίου της τρίτης φάσης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS) είχε αναλάβει, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το οποίο η συνεργασία υπήρξε άριστη. Ωστόσο, λόγω της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των δημόσιων δαπανών, τις δημοπρατήσεις πλέον θα διενεργεί ο ΛΑΓΗΕ με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.