Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης ΛΑΓΗΕ για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”

 
64 lagie 330185 Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης ΛΑΓΗΕ για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης ΛΑΓΗΕ για τον “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θέτει από την Τρίτη 17/09/2013, σε Δημόσια Διαβούλευση την τελική πρότασή του αναφορικά με το “Μηχανισμό Περιορισμού του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον ΗΕΠ”, όπως αυτή διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις απόξεις των Συμμετεχόντων και των Θεσμικών Φορέων στη Δημόσια Διαβούλευση που προηγήθηκε για το ίδιο θέμα.

Ο ΛΑΓΗΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΣΗΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση px.consultations@lagie.grμέχρι και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο ΛΑΓΗΕ προτίθεται να δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.