Κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ για τη διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

 
deddie admie Κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ   ΔΕΔΔΗΕ για τη διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Κοινή ανακοίνωση για τη διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σε συνέχεια των προβλέψεων του ν.4152/2013 οι Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

1.   Αιτήματα για έκδοση Προσφορών Σύνδεσης καθώς και αιτήματα τροποποίησης Προσφορών Σύνδεσης που αφορούν σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υποχρεούνται στην λήψη άδειας παραγωγής υποβάλλονται:

  • προκειμένου για σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης των 8 MW στο Διαχειριστή του
    Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
  • προκειμένου για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 8 MW (ή αιτήματα που υποβάλλονται από κοινού για σταθμούς που η συνολική τους ισχύς υπερβαίνει το όριο των 8 MW και μπορούν να συνδεθούν μέσω κοινών έργων σύνδεσης κατά τα προβλεπόμενα ν. 4152/2013, Παράγραφος Ι, Υποπαράγραφος Ι.1, Εδάφιο 3), στο Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

2.    Μετά από συνεργασία των Διαχειριστών, όπου αυτό απαιτείται, θα εκδίδονται οι αντίστοιχες Προσφορές Σύνδεσης, ανεξαρτήτως της ισχύος του σταθμού και του φορέα υποδοχής του αρχικού αιτήματος, ως εξής:

  • σε περίπτωση που η Προσφορά Σύνδεσης αφορά σύνδεση στο Δίκτυο αυτή θα εκδίδεται από το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
  • σε περίπτωση που η Προσφορά Σύνδεσης αφορά Σύνδεση στο Σύστημα αυτή θα εκδίδεται από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Ο φορέας που χορηγεί την Προσφοράς Σύνδεσης είναι και ο αρμόδιος Διαχειριστής για τον αντίστοιχο σταθμό και θα διαχειρίζεται την αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης κατά τα οριζόμενα στο ν. 4152/2013, Παράγραφος Ι’.

3.   Για τους σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Προσφορά Σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του ν.4152/2013 (09.05.2013) η οποία προβλέπει σύνδεση του στο Δίκτυο, αρμόδιος Διαχειριστής για τον αντίστοιχο σταθμό είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ο οποίος και διαχειρίζεται την αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης κατά τα οριζόμενα στο ν.4152/2013, Παράγραφος Ι’.

Αντιστοίχως, για τους σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Προσφορά Σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του ν.4152/2013 (09.05.2013) η οποία προβλέπει σύνδεση του στο Σύστημα, αρμόδιος Διαχειριστής για τον αντίστοιχο σταθμό είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε) ο οποίος και διαχειρίζεται την αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης  κατά τα οριζόμενα στο ν.4152/2013, Παράγραφος Ι’.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.