Από πού προέρχονται τα χρήματα για τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ;

 
64 lagie 330185 Από πού προέρχονται τα χρήματα για τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ;

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του ν.4001/2011, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ` της παραγράφου 2 του άρθρου 118 και της περίπτωσης η` της παραγράφου 2 του άρθρου 129, αντίστοιχα, μέσω του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

Τα έσοδα του ως άνω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού προέρχονται από:

1) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν. 3851/2010.

2) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπ’ όψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

3) Τα έσοδα που προκύπτουν από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον ν.4001/2011.

4) Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή ειδικού τέλους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, κατά το άρθρο 52 του ν.4042/2012.

5) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

6) Τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), λαμβάνοντας υπ’ όψη την εξέλιξη των ανωτέρω παραμέτρων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.