Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια

 
63 EPSE 330x248 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια ( Ε.Π.Σ.Ε .) του ΥΠΕΚΑ αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.9 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα των έργων για την εκτίμηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία υλοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο έργων του δεύτερου και του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Η ενημέρωσή του συστήματος πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σκοπός του συστήματος είναι η ανάπτυξη υποδοµής για την δηµιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέµατα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού.

Οι κύριες ενότητες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλαµβάνουν :

1. Βάση δεδοµένων µε περιγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται µε την ενέργεια (οργανισµοί, νοµοθεσία, πρότυπα).

2. Βάση δεδοµένων µε στατιστικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, µετατροπή και κατανάλωση ενέργειας.

3. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που διαχειρίζεται όλες τις χωρικές πληροφορίες που σχετίζονται µε το ενεργειακό σύστηµα (χάρτες ενεργειακών δικτύων, θέσεις εγκαταστάσεων, κοιτάσµατα φυσικών πόρων που σχετίζονται µε την ενέργεια) καθώς και χάρτες δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.