Οδικός Χάρτης και Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ για την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 
47 rae 330x160 Οδικός Χάρτης και Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ για την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η ΡΑΕ έχει υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ, ομόφωνα εγκεκριμένο από την Ολομέλεια, Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και Οδικό Χάρτη για την αναδιάρθρωση της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model, 2014).

Απόσπασμα του σχεδίου:
Οι αρχές του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), αναφορικά: (α) με τον καταμερισμό της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης των διασυνδέσεων (Capacity Allocation & Congestion Management Framework Guidelines, CACM FG) και, (β) με την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (Electricity Balancing Framework Guidelines, EB FG), θα εξειδικευθούν δε περαιτέρω στους σχετικούς Κώδικες Δικτύων που θα συνταχθούν από τον ENTSO-E. Στόχος των Κωδίκων αυτών είναι η εφαρμογή συγκεκριμένου μοντέλου αγοράς, συχνά αναφερόμενου και ως Target Model, με το οποίο θα επιτυγχάνεται:

  1. Η βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς, μέσα από συντονισμένες πρακτικές των Διαχειριστών των Συστημάτων
  2. H επίτευξη αξιόπιστων τιμών και ρευστότητας στον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων για την αγορά της επόμενης ημέρας
  3. Η αποτελεσματική λειτουργία των προθεσμιακών αγορών
  4. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών ενδο-ημερήσιων αγορών για τον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων

Διαβάστε ολόκληρο το Σχέδιο Δράσης στο link:http://www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.