Δημόσια Διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 
47 rae 330x1602 Δημόσια Διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Δημόσια Διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του ν.4001/2011, το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, στο υποβληθέν Σχέδιο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα των οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται να γίνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος (2013-2022), ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς επίσης και τα ήδη Προγραμματισμένα Έργα (δηλ. τα έργα που έχουν ήδη περιληφθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014), για τα οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ, η ημερομηνία των δεδομένων των έργων αναφέρεται στην κατάστασή τους έως και την 17η Οκτωβρίου 2012 (cut-off date).

Στο υποβληθέν Σχέδιο Προγράμματος αναφέρονται διακριτά τα ακόλουθα:

Α) Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού 1.630 εκατ. €, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014 με προϋπολογισμό υλοποίησης 1.274 εκατ. €.

Β) Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 11 εκατ. €, τα οποία δεν προτείνεται να συμπεριληφθούν στο προς έγκριση  Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022.

Γ)   Έργα Σύνδεσης Χρηστών και Έργα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 16.7 εκατ. €, τα οποία προτείνονται για πρώτη φορά προς ένταξη στο Σχέδιο Προγράμματος.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 15 Απριλίου.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.