Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος

 
10 fot hause1 330x297 Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος

Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του κύριου Φωτοβολταϊκού Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομα του.
  • Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διαχειριστή Δικτύου και του Προμηθευτή.
  • Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
  • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
  • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Σύμβαση Συμψηφισμού.
 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.