Τι απαιτείται για την υποβολή αίτησης οικιακής φωτοβολταϊκής σκεπής;

 
17 fot haus 330x223 Τι απαιτείται για την υποβολή αίτησης οικιακής φωτοβολταϊκής σκεπής;

Φωτοβολταϊκά μέχρι 10kw σε κτίριο(σκεπή ή ταράτσα)

Για την εγκατάσταση ενός μικρού Φωτοβολταϊκού μέχρι 10kw σε κτίριο(σκεπή ή ταράτσα) απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα (σχετικό πληροφοριακό δελτίο της ΔΕΗ):

 • Υποβάλλεται Αίτηση Σύνδεσης προς την τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ, η οποία και χορηγεί τα σχετικά έντυπα. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:
 • Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης: Διατυπώνεται εντός είκοσι (20) ημερών Προσφορά Σύνδεσης από την ΔΕΗ προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και την δαπάνη των έργων σύνδεσης.
 • Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας: Ο αιτών, εφόσον αποδεχθεί την Προσφορά, προσκομίζει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ”έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας”.
 • Σύμβαση Σύνδεσης: Υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του Φωτοβολταϊκού και της ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 • Αίτηση για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού: Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται από τον κύριο του Φωτοβολταϊκού αίτηση για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού. Η αίτηση αυτή είναι 25ετούς διάρκειας, συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος της Κ.Υ.Α., και απευθύνεται προς την τοπική υπηρεσία εμπορίας της ΔΕΗ ή προς άλλον Προμηθευτή που τυχόν ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό.
 • Αίτηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού: Υποβάλλεται Αίτηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού προς την τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ με την οποία συνυποβάλλονται:
  • Τα στοιχεία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού και, σε περίπτωση επιχείρησης, στοιχεία που να αποδεικνύουν την ιδιότητα της Μ.Μ.Ε.,
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα,
  • Τα στοιχεία της εγκατάστασης,
  • Τα τεχνικά στοιχεία των πλαισίων και του αντιστροφέα.
  • Αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού.
  • Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (δες άρθ.4, §6 της Κ.Υ.Α.).
  • Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν από τον μηχανικό.

Με τα νέα μέτρα για τα φωτοβολταϊκά που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2012, η εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας για οικιακές σκεπές μειώθηκε από τα 47 σεντ /kwh στα 25 σεντ.

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.