Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη μέχρι 100 Kwp

 
46 στεγη Fot 330χ220 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη μέχρι 100 Kwp

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη μέχρι 100 Kwp

Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 100kW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

- έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον ∆ιαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης,

- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου  (Ε.Π.Α.Ε.). Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε., αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών, καθώς και

- τοπογραφικό διάγραμμα και αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

Για τη σύνδεση με τον ∆ιαχειριστή του δικτύου δεν απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.  Ο αρμόδιος ∆ιαχειριστής οφείλει να κοινοποιεί τη Σύμβαση Σύνδεσης στην αρμόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας, πέραν των λοιπών αποδεκτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.