Ενεργοποίηση της σύνδεσης στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
22 stegi9 330x203 Ενεργοποίηση της σύνδεσης στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Φωτοβολταϊκά σε Στέγη

Για την ενεργοποίηση της Σύνδεσης υποβάλλεται σχετική αίτηση στον Διαχειριστή του δικτύου-ΔΕΗ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,

2.. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:

- τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινόμενου της νησιδοποίησης

- μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα καθώς επίσης και ότι έχει γίνει πρόβλεψη σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω ορίων ο αντιστροφέας να τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

- θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

- επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά,

- αναφορά σε χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποποίησης,

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν ανωτέρω στο σημείο ii.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.